Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Jacob ErixsonThey intervene and combine. In segments comprising ideas, feelings and experience, the students adopt stances based on a process of advanced artistic scrutiny.
They ask themselves what it means to define oneself within one’s practice; what scope there is for traditions in a global context; how identity is formulated and voiced; how the sublime can be expressed and communicated through the object; whether art can mediate between humanity and nature; when the feeling of belonging transcends the local to become nomadic. Components, patchwork, collage, remnants, dissolution and interspace – in their questions this year’s bachelor students reflect the age in which they live.

During their three-year programme at Ädellab students are encouraged and challenged to investigate conventions within their practices in different ways to develop their own understanding of the potential that they offer. In dialogue with teachers and through wholehearted investigations of materials, techniques, form and function they establish practical and theoretical frames of reference. Using these as tools, the students probe into the concepts formed about jewellery and corpus: issues relating to the applied arts as attitudes and manifestations of material culture as a whole.

They position themselves at the rift between the known and the not-yet expressed. Here they assert their individuality as artistic practitioners and invite us to share their findings.

Miro Sazdic, Lecturer in Jewellery

De lägger sig emellan och sätter ihop. I segment bestående av idéer, känslor och erfarenheter komponerar studenterna ställningstaganden grundade på ett fördjupat konstnärligt undersökande arbete.

De frågar sig vad det innebär att definiera sig själv inom sin praktik; vilket utrymme traditioner har i ett globalt sammanhang; hur identitet formuleras och ges uttryck; hur det sublima kan uttryckas och kommuniceras via objekten; om konsten kan medla mellan människan och naturen; när känslan av tillhörighet transcenderar det platsspecifika till att bli nomadiserande. Komponenter, lapptäcken, collage, spillror, upplösning och mellanrum – med sina frågor speglar årets kandidater sin samtid.

Under tre års utbildning på Ädellab uppmuntrats och utmanas studenterna till att på olika sätt problematisera konventioner inom sina respektive praktiker för att utveckla egna förståelser för dessa praktikers potential. I dialog med lärare och genom förbehållslöst undersökande av material, tekniker, form och funktion etablerar de erfarenhetsmässiga och teoretiska referensramar. Med hjälp av dessa prövar de kritiskt begreppsbildningar gällande smyckekonst och corpus; frågeställningar kring konsthantverket som attityd och yttringar av materiell kultur i stort.

De placerar sig i brottet mellan det kända och det ännu outtalade. Här hävdar de sin egenart som konstnärliga utövare och de erbjuder oss att ta del av sina rön. 

Miro Sazdic, adjunkt i smyckekonst