Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Vilda Kvist



We are surrounded by materials that make us act, react, feel, think and dream in different ways. Irrespective of how aware we are, we are affected. My conviction is that when one works with and through materials then both our consciousness and understanding of their significance increases and this gives rise to a possibility to decode, enter and influence the world in which we live. Within the framework of the Bachelor’s programme in Ceramics & Glass, exploration of this kind is constantly taking place. The greatest challenge facing our students is to use the deep knowledge  of ceramics and glass acquired in the programme as a basis for finding a voice of their own in their encounter with the world around them. This requires persevering effort, courage, stubbornness, knowledge, the power to act, self-confidence, the ability to re-evaluate accepted truths and to see new possibilities. And it is in their Bachelor’s degree projects that this capacity is fully tested for the first time.

In this year’s Bachelor’s degree projects from Ceramics & Glass we see seven courageous students who display in their works some of the infinite paths that materials can guide us through. Their works possess, both in theory and practice, firm links to contemporary political and existential questions and even though the narratives of seven very different individuals are revealed, together they urge us to dare to believe in art and crafts as tools that can make the world a bit more comprehensible and better. We wish them every success in their future careers, either here, at some other college or on their own. Whichever they choose, we look forward with interest to seeing where their knowledge and courage will end up taking them!

Sara Isaksson From, Senior Lecturer in Applied Art, specialising in Ceramics

Allt omkring oss är material som på olika sätt får oss att agera, reagera, känna, tänka och drömma. Oavsett hur medvetna vi är om det så påverkas vi. Min övertygelse är att när man arbetar med och genom material så ökar både medvetenheten och förståelsen för materialens betydelse och därigenom uppstår också en möjlighet att avkoda, träda in i och påverka den värld vi befinner oss i. Inom ramen för kandidatprogrammet i Keramik och Glas pågår ständigt sådana undersökningar. Att utifrån de djupgående kunskaper som utbildningen ger inom keramik och glas, hitta sin egen röst i mötet med omvärlden, är våra studenters stora utmaning. För det krävs ihärdigt arbete, mod, envishet, kunskap, handlingskraft, självförtroende, förmåga att ompröva vedertagna sanningar och se nya möjligheter. Och det är först i kandidatprojektet som den förmågan provas fullt ut.

I årets kandidatprojekt från Keramik och Glas ser vi sju modiga studenter som i sina arbeten visar på några av de oändliga riktningar materialen kan ta oss. Deras arbeten innehar, i både teori och praktik, en stark koppling till samtida politiska och existentiella frågeställningar och även om det är sju mycket olika individers berättelser som träder fram så uppmanar de oss sammantaget att våga tro på konsten och konsthantverket som verktyg att göra världen lite mer begriplig och lite bättre. Vi önskar dem all lycka till i sina framtida karriärer, antingen hos oss, på någon annan högskola eller på egen hand. Oavsett, så ser vi med spänning fram emot att få se vart deras kunskap och mod kommer att ta dem!

Sara Isaksson From, lektor i konsthantverk med inriktning på keramik