Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Mia Larsson

Mia Larsson
Moving Matter


“There is no such thing as either man or nature now only a process that produces the one within the other and couples the machines together.”*
*Giles Deluze and Felix Guattari

“Things, non humans, nature having equal significance as us, humans. They should also be an active part of mediating meaning and connections. Therefore we need to mobilize nature from the background.”*
*Bruno Latour

My work is a material study out from theories that share views on material and nature where materials are described as active, intelligent and interdisciplinary; part of the same continuum as us. This indicates a kind of material related ecology.
Jewellery could express believes, connects people and could be used as protection with talismanic powers.

I have chosen to work with nacre from the shell of the blue mussels and oysters. Relating it to jewellery is my way of investing and expressing the material.

”Det finns inget sådant ting som antingen människa eller natur nu, bara en process som producerar den ena inom den andra och kopplar samman maskinen.”*
*Giles Deluze och Felix Guattari

”Ting, ickemänniskor, naturen har samma betydelse som oss människor. De bör även vara en aktiv del i förmedlandet av innebörder och samband. Därför behöver vi mobilisera naturen ut ur bakgrunden.”*
*Bruno Latour

Mitt verk är en materiell studie utifrån de teorier som delar åsikten om materialen och naturen, där materialen beskrivs som aktiva, intelligenta och tvärvetenskapliga; som delar av samma kontinuitet som vi. Detta indikerar en sorts materialrelaterad ekologi.

Smycken kan uttrycka uppfattningar, knyta samman människor och kan användas som skydd med magiska krafter.

Jag har valt att arbeta med pärlemor från skalen på blåmusslor och ostron. Att relatera detta till smycken är mitt sätt att bekläda och uttrycka materialet.


Year of birth: 1966
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46707341100