Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Bianca Nabuco

Extensions, retractions, and missing partsExtensions, retractions, and missing parts touches emotional aspects of inner life and uncontrollable human conditions as an intimate character that constitutes our selves. It surrounds the incompleteness of a body and its longing for connection. Touching the intimate quietness and a romantic melancholy of an absent body.

Impressions and images of the incomplete character of the being. Dualities and contradictions gain a similar character and are brought together, becoming one.

The human is suggested as an unconscious element of the work and is evoked through materials and simple objects of daily life that are transformed into poetic images when experienced through imagination, memories, materiality and associations.

Extensions, retractions, and missing parts berör känslomässiga aspekter hos det inre och det okontrollerbara mänskliga tillståndet i form av den förtroliga karaktär som utgör oss själva. Den omger kroppens ofullständighet och dess längtan efter sammanhang. En beröring av den intima stillheten och den romantiska melankolin genom en frånvarande kropp.

Intryck och bilder av varandets ofullständiga karaktär. Dualiteter och motsägelser förvärvar en liknande karaktär och förs samman och blir till ett.

Människan antyds som ett omedvetet element i verket och frammanas genom vardagens material och enkla föremål, som omvandlas till poetiska bilder när de upplevs genom fantasin, minnen, förkroppsliganden och associationer.


Year of birth: 1982
Place of birth: Rio de Janeiro, Brazil
Phone: +46739494643