Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Evelina Hedin

We must have been here before, it's still fresh on my mind


We must have been here before, it’s still fresh on my mind (Photo: Erik Thulén)

A space can consist of materials and structures, have a unique longitude and latitude on the global coordinate system, have a fixed height above sea level, or be located at the bottom of the sea or even deeper. A space can belong to a state or be owned by a private individual; it can be associated with the memory of what happened there previously. To be able to define a space requires a context. The space exists in relation to something measurable. We can also speak of finding ourselves in a space, the position of which is not physically determinable, and mean – for example – a discourse, an emotional state, or the Internet.

En plats kan bestå av material och strukturer, ha en unik longitud och latitud på jordklotets koordinatsystem, ha en bestämd höjd över havet eller vara belägen på havsbotten eller ännu djupare. En plats kan tillhöra en stat eller ägas av en privatperson, den kan vara förknippad med minnet av vad som tidigare inträffat där. För att kunna definiera en fysisk plats krävs ett sammanhang. Platsen existerar i relation till något mätbart. Man kan också tala om att befinna sig på en plats vars position inte är fysiskt bestämbar och mena till exempel en diskurs, ett känslotillstånd eller Internet.


Year of birth: 1984
Place of birth: Skokloster, Sweden