Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Dagmara Stephan

Shells


“although there is something natural about objects, they do not grow on trees”
-Judy Attfield, (Wild Things: The Material Culture of Everyday Life)

I work somewhere between design, craft, and art. I machine knit objects that are inspired by manufactured products, and self-stucturing organic forms. Ambiguous in function, yet physically engaging, my work offers a material space where assumptions about design can be explored in improvised ways.

”även om det är något naturligt hos objekten växer de inte på träd”
– Judy Attfield, (Wild Things: The Material Culture of Everyday Life)

Jag arbetar någonstans mellan design, hantverk och konst. Jag maskinstickar föremål som har inspirerats av tillverkade produkter och självstrukturerande organiska former. Mina verk, som är mångtydiga i funktionen men fysiskt engagerande, erbjuder ett materiellt rum där antaganden kring design kan utforskas på improviserade sätt.


Year of birth: 1976
Place of birth: Czestochowa, Poland