Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Karin JohanssonThe image, visual culture and learning arecentral concepts in Konstfack’s visual arts education programme. The teacher students who will now be leaving the programme with their degrees have undergone four years of training in art, media and design in which they have learnt how to work with these visual worlds from an educational perspective. Our fundamental focus has been on learning. One basic idea in the programme is that a combination of theoretical and practice based work engenders more profound knowledge. Individuals who can master several different types of knowledge acquire a more varied and nuanced capacity to express themselves. In children and young people development and learning are linked to aesthetic learning processes, visual and material learning. Those who are able to offer children and young people tools to enable their participation in and management of today’s visual culture have a responsible task.

The students taking part in the degree exhibition this year have graduated with specialisations in Art and Learning or Media and Learning. The students’ degree projects have involved research into the questions they have chosen with what we call a double perspective, which means adopting two approaches – scientific research is joined with artistic or multimodal practices.  This process has then resulted in an academic thesis and an artistic-, media- or designproject/-production.

During the degree exhibition this research will be presented partly in the form of visual abstracts and partly as material “relics”. We do not, in other words, encounter finished products in the exhibition but traces of an explorative process. Anyone who wants to view them in their entirety therefore has to read the essays as well.

But those who do will be amply rewarded! This years degree projects probe a number of different areas and different places where children and young people spend their time – from the Internet and social media to traditional museum settings, from art teaching in Sweden (and sexual instruction) to workshops in India.  They are about how traditions are renegotiated and how we experience and utilise images and visual communication in our everyday lives.

Anette Göthlund, Professor of Art Education

Bild, visuell kultur och lärande är centrala begrepp i Konstfacks lärarutbildning. De lärarstudenter som nu examineras har under 4 år utbildat sig inom konst, media och design och lärt sig om hur man arbetar med dessa bildvärldar ur ett pedagogiskt perspektiv. Det pedagogiska förhållningssättet är vår utgångspunkt. En grundtanke i utbildningen är att kombinationen av teoretiskt och gestaltande arbete utvecklar fördjupad kunskap. En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer varierad och nyanserad uttrycksförmåga. Barns och ungas utveckling och lärande är kopplat till estetiska lärprocesser,  visuellt och materiellt lärande. Att kunna erbjuda barn och unga verktyg för att delta i och hantera dagens visuella kultur är ett ansvarsfullt arbete.

De studenter som deltar i Vårutställningen har i år examinerats från inriktningarna Konst och lärande och Medier och lärande. Examensarbetet innebär att studenterna i sina undersökningar bearbetar sina frågeställningar med vad vi kallar ett dubbelt perspektiv, det vill säga utifrån två förhållningssätt: vetenskapligt och konstnärligt. Undersökningen resulterar därmed i en vetenskaplig uppsats och en gestaltning. Under Vårutställningen presenteras undersökningarna dels som visuella abstrakts där studenterna sammanfattar och kommunicerar sina examensarbeten i form av en video, dels som materiella ”lämningar”.  Det är alltså inte ett färdigt resultat vi möter i utställningen, utan spår av en undersökande process. Den som vill ta del av helheten måste därför också läsa uppsatsen.

Om man gör det blir man rikligt belönad! Årets examensarbeten bjuder på djupdykningar inom en mängd skilda områden och på olika platser där barn och unga vistas; från internet och sociala medier till traditionella museikontexter, från svensk bildundervisning – och sexualundervisning – till workshops i Indien. Det handlar om hur traditioner omförhandlas och om hur vi uppfattar och använder oss av bilder och visuell kommunikation i vårt vardagsliv.

Anette Göthlund, professor i bildpedagogik