Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Cecilia Johansson

Gammal konst på nya sätt


My work intends to study what the pedagogical school activities of the National Museum, aimed at high schools and the upper levels of primary school, looks like – this in the light of how a new museology came to develop over the past few decades, when criticism was directed towards museums’ exhibition practices and categorisations. What entries into art do these pedagogical activities offer? How have people chosen to work with older art in new ways?

Mitt arbete ämnar undersöka hur Nationalmuseums pedagogiska skolverksamhet, som riktar sig mot gymnasiet och grundskolans högre åldrar, ser ut. Detta i skenet av hur en ny museologi kommit att växa fram under de senaste årtiondena, där kritik riktats mot museers utställningspraktiker och kategoriseringar. Vilka ingångar till konsten erbjuder då den pedagogiska verksamheten? Hur har man valt att arbeta med äldre konst på nya sätt?


Year of birth: 1982
Place of birth: Råneå, Sweden