Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Nandi NobellThe Experience Design Group; Change Agents for the I-Cubed (Information, Innovation, Intangible) Economy

The very existence of an M.F.A. program in Experience Design could be interpreted as corroborating evidence of what many believe: the creative disciplines are undergoing the most significant paradigm shift in living memory as professions migrate from conventional design tasks – design me a toaster to design me a system or, in other words, towards conceiving of the intangible experiences which feed the creative economy, or what many are calling the I-Cubed (Information, Innovation, Intangible) Economy.    Experience Design is an interdisciplinary practice (some are even saying post-disciplinary) that is multifaceted.  It starts with Creative Empathy, which makes it experience-centered.  It starts with Interdisciplinarity which makes it less precise but better connected.  It starts with Experience Prototyping, which insures it is design in the first person.  It starts with Future Forecasting, which allows it to be highly speculative but not guess work. It starts with Design Thinking, which creates dynamic change.  It starts with Systems Design, which gives it layered influence and a longer reach.

Increasingly design has gained a greater sphere of influence, which is to say it has become progressively more interdisciplinary or even transdisciplinary and at the Experience Design Group we prosecute the belief that designers should be educated as critical thinkers and strategists, capable of addressing cross-disciplinary problems; designing social, political, economic and educational “systems” which in turn provide them with greater reach, responsibility, influence and relevance.

In conclusion, producing and managing new knowledge in the creative disciplines is trending, along with the creative economy, towards designing strategic alliances between universities, industries, non-profit organizations, policy groups, venture capital, and government bodies by creating new methodologies and heuristics for collaboration and implementation of ideas and knowledge transfer between disciplines.  Our capacity to do this at the Experience Design Group is why we think of ourselves as Change Agents.

Ronald Jones, PhD, Professor of Interdisciplinary Studies, The Experience Design Group

Experience Design Group; förändringens ombud för ”i upphöjt till tre-ekonomin (information, innovation, immaterialitet)”

Det faktum att det finns en masterutbildning i Experience Design kan tolkas som en bekräftelse på det vad många anser, nämligen att de kreativa disciplinerna genomgår det mest betydande paradigmskiftet i mannaminne, då yrken migrerar från konventionella designuppdrag – från att formge en brödrost åt mig till att formge ett system åt mig eller, med andra ord, mot en föreställning om de ogripbara erfarenheterna som ger näring åt den kreativa ekonomin, eller den ekonomi som många kallar för ”i upphöjt till tre (information, innovation, immaterialitet)” [I-Cubed (Information, Innovation, Intangible)]. Experience Design är en interdisciplinär praktik (vissa kallar den till och med för post-disciplinär) som är mångfacetterad. Det börjar med kreativ empati, vilket gör den erfarenhetscentrerad. Det börjar med interdisciplinaritet, vilket gör den mindre precis men mer sammanhängande. Det börjar med erfarenhetsprototypisering, som ser till att det är design i första person. Det börjar med framtidsprognoser, som tillåter spekulation men inte rena gissningar. Det börjar med designtänkande, som skapar dynamisk förändring. Det börjar med systemdesign, som skänker den skiktat inflytande och bättre räckvidd.

Designen har lagt under sig en allt större inflytandesfär, vilket innebär att den blivit alltmer interdisciplinär eller till och med transdisciplinär och vid Experience Design Group har vi den bestämda uppfattningen att designers ska utbildas till att bli kritiska tänkare och strateger som har förmågan att ta sig an tvärdisciplinära problem; formge ”system” inom de sociala, politiska, ekonomiska och utbildningsmässiga områdena, vilket i sin tur ger dem bättre räckvidd, mer ansvar, påverkan och relevans.

Sammanfattningsvis kan man säga att produktionen och hanteringen av ny kunskap inom de kreativa disciplinerna rör sig, tillsammans med den kreativa ekonomin, mot att formge strategiska allianser mellan universitet, företag, ideella organisationer, policygrupper, riskkapital och myndigheter genom att skapa nya metodologier och heuristik för samarbeten och införanden av idé- och kunskapsöverföring mellan discipliner. Vår förmåga att göra detta vid Experience Design Group är skälet till att vi ser oss som förändringsledare.

Ronald Jones, fil dr, professor i Interdisciplinära studier, Experience Design Group