Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Fernanda Torre

Fernanda Torre
Experience Design and Expectation Design: And the Ethical Considerations of Manipulating Through Expectations

Recent investigations in cognitive neuroscience have shown that human behavior is guided by emotions. These emotions can be created and transformed by experiences and since expectation is one of the main psychological mechanisms in experiences we can state that through the manipulation of ‘expectation’ we can manipulate ’emotions’ and consequently manipulate people. With this project, I aspire to launch an ethical debate on the future and methods of Experience Design.

Den senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap har visat att det mänskliga beteendet styrs av känslor. De här känslorna kan skapas och omvandlas genom erfarenheter och då ens förväntningar är en del av av upplevelsernas huvudsakliga psykologiska mekanismer kan vi konstatera att man genom en manipulering av ”förväntningarna” kan manipulera ”känslorna” och därmed manipulera människorna. I och med det här projektet strävar jag efter att starta en etisk debatt kring framtiden och Experience Designs metoder.


Year of birth: 1983
Place of birth: Barcelos, Portugal
Phone: +46725425079