Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Ivan Chaparro

Ivan Chaparro
ResoundCity


ResoundCity is a project inspired in the physical phenomenon of ‘resonance’ in relation to the complexity of walking and living in a modern city. Hundreds of sound clips recorded while walking through Stockholm were put together and the exhibition’s visitor can navigate through this archive of soundscapes in a series of ritualistic performances in which a chosen spectator from the crowd can trigger and control the sound interaction through her brain waves, in real time.

Acoustically, resonance means the reinforcement and prolongation of a sound when finding a synchronic vibration. In the project it symbolizes the way our attention works as a filter that selects and expands certain elements. By means of a Brain Interface, the concept of the installation extends this principle metaphorically to a specific person’s attention: her thoughts operate as fragments that connect her with a certain form of ‘resounding’ with a place, the manifestation of a bigger composition.

ResoundCity är ett projekt inspirerat av det fysiska fenomenet ”resonans” i förhållande till det komplexa i att promenera och bo i en modern stad. Hundratals ljudklipp, som har spelats in under promenader i Stockholm, sattes samman och utställningsbesökarna kan navigera sig fram genom detta arkiv av ljudlandskap i en serie ritualistiska uppträdanden i vilka en utvald åskådare ur massan i realtid kan utlösa och kontrollera ljudinteraktionen genom sina hjärnvågor.

Akustiskt innebär resonansen en förstärkning och förlängning av ett ljud när det hittar en synkronisk vibration. I projektet symboliserar detta hur vår uppmärksamhet fungerar som ett filter som väljer ut och expanderar vissa element. Genom ett hjärngränssnitt utvidgar installationens koncept denna princip på ett metaforiskt sätt till en specifik persons uppmärksamhet: hennes tankar fungerar som fragment som kopplar samman henne med en viss form av ”resonans” med en plats, såsom en manifestation av en större komposition.


Year of birth: 1984
Place of birth: Bogotá, Colombia
Phone: +46 (0) 707 342980