Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emin Durak

Emin Durak
Infinitesimals Expressive


Taking bodily ‘repetition’ itself as a phenomenon, the ways in which ‘devotion’ is pursued as an embodied practice is the main research topic within this project. Apart from all dogmatically held attributions that are suggested for the concept of devotion, it has been noted that it is a highly aesthetic one. In order for collectives to pursue a devotional activity there are several aspects that are important: The Will, HA-HU (interaction) complex and repetition.

Infinitesimals Expressive is a 12 days lasting self-made choreography generated and modified by each fragmental participation. Visitors are invited to get into a dark, immense hole within which every gestural enactment of body returns back by repetition in different forms of sound and light, forming time and space, leading such equivocal generation of each self-made piece into a more profound, univocal composition. Within this piece no space, time, idea or culture is prior to movement; such movement that revolves around infinitesimal singularities through active synthesis of experience. Some components of this experience comprise of a floor that evokes rhythmic distortion synthesizer, a disco ball that draws melodic landscapes, and bodies that consensually act like a drum machine.

Technical coordination with: Kjetil Falkenberg Hansen (KTH)
Discoball crafted by & Decoration with: Siri Bahlenberg (Konstfack)
Invited guest artists (dance/choreography): Rachel Tess & Adam Schutt (Danshögskolan/Cullbergbaletten & Cullbergbaletten)

Det huvudsakliga forskningsämnet inom det här projektet är att ta själva den kroppsliga ”upprepningen” som ett fenomen, på det sätt ”fromheten” eftersträvas som en förkroppsligad övning. Bortsett från alla dogmatiskt upprätthållna bestämningar som antyds för begreppet fromhet har det noterats att det är mycket estetiskt. För att kollektiven ska kunna sträva mot fromhetsövningar finns det flera aspekter som är viktiga: Viljan, HA-HU (interaktion) komplexitet och upprepning.

Infinitesimals Expressive är en 12-dagars koreografi, egenhändigt skapad, modifierad och alstrad av varje fristående deltagande. Besökare bjuds in i ett mörkt oöverskådligt hål där varje enskild kroppsrörelse upprepas och återföds i olika former av ljud och ljus. Varje tvetydig, självständigt formad och genererad del binds i sitt skapande av tid och rum samman till en enhetlig och samstämmig komposition. I det här verket står ingen plats, tid, idé eller kultur högre än rörelsen. Och rörelsen kretsar kring ett oändligt singular genom en aktiv syntes av upprepning. Vissa komponenter i den här upplevelsen innefattar ett golv som triggar en rytmisk, förvrängd synt, en diskokula som målar melodiska landskap, och kroppar som vävs samman till en enhet och agerar trummaskin .

Teknisk samordning med: Kjetil Falkenberg Hansen (KTH)
Discoball och decoration med: Siri Bahlenberg (Konstfack)
Inbjudna gästartister (dans/koreografi): Rachel Tess & Adam Schutt (Danshögskolan/Cullbergbaletten& Cullbergbaletten)


Year of birth: 1986
Place of birth: Niğde, Turkey
Phone: +46736498974