Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Christian HögstedtThis year’s Final Degree Project at the Master’s level presents a broad view on issues Industrial Design can engage in. Here we are shown explorative design approaches that focus on relations, values, and futures.

The exhibition presents meaningful design proposals that address matters of concern for people in their everyday lives, companies, and society at large. Critical scrutiny of the opportunities in the design profession are necessary and are clarified in physically designed discussions. The consequences of our actions regarding the often-abstract issues of our shared environment are commented on with articulated scenarios. Ethical aspects of design work are also highlighted.

The design proposals range from support for stroke rehabilitation in the home to several intended to increase our awareness of and sensitivity to the relationships we create with artefacts. Here our relations to measuring and monitoring time are explored. Some projects explore design work, its products and its creative processes, generative character and relations to ideas, existing products and icons. A collection of furniture that focuses on small-scale business opportunities and an accessible and open platform for photography are presented.

As a visitor you will hopefully reflect on your own preconceptions about what industrial design can be, enable and offer.

The Formgiving Intelligence Master’s group is part of the department of Industrial Design. The students are taught and given practice in various areas of design expertise, such as different ways of exploring and cooperating, the ability to shape proposals and theoretical knowledge to enable them to reflect and focus their attention.

Bo Westerlund, Professor of Industrial Design

Årets examensarbeten på masternivå presenterar en bred syn på vad industridesign kan vara. Här visas utforskande designansatser med fokus på relationer, värderingar och framtider.

På utställningen visas angelägna och meningsfulla designförslag för människors vardag, näringsliv och samhället i stort. Kritisk granskning av designyrkets möjligheter är nödvändiga och tydliggörs i gestaltade diskussioner. Konsekvenserna av vårt handlande, bl.a. för de ofta abstrakta frågorna om vår gemensamma miljö, kommenteras med artikulerade scenarios. De etiska aspekterna av designarbetet lyfts också fram.

Designförslagen spänner från stöd i rehabiliteringarbetet efter en stroke, till flera som syftar till att öka vår medvetenhet om och känslighet för de relationer vi skapar med föremål. Här undersöks vår relation till mätande och kontroll av tid. Några arbeten undersöker designarbetet med dess produkter och dess kreativa processer, dess generativa karaktär och dess relationer till idéer, befintliga produkter och ikoner. Här presenteras en möbelkollektion som tar fasta på möjligheterna i småskalig affärsverksamhet, samt en tillgänglig och öppen plattform för fotografering.

Du som besökare kommer förhoppningsvis att reflektera kring dina föreställningar om vad industridesign kan vara, möjliggöra och erbjuda.

Mastergruppen Formgiving Intelligence är en del av avdelningen för industridesign. Här tränas och lär sig studenterna olika aspekter av designkunnande: som olika arbetssätt för att utforska och samarbeta, förmåga att gestalta förslag och teoretiskt kunnande för att reflektera och skärpa sin uppmärksamhet.

Bo Westerlund, professor i industridesign