Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Kaifeng Duan

Uncertainty Principle


When we are observing or using something, its property changes because of the way we establish a relationship with it. Inspired by the Uncertainty Principle — a physical theory published by Heisenberg in the year of 1927 — I take both people and object as something always in an uncertain status. We cannot fully define an object, but only try to understand and live with it in a complex and constantly changing context.

Three pieces of furniture are created to visualize the idea about how the relationship between people and object could be from this viewpoint, exploring how far away people could accept the imperfect, but surprising truth of the world.

När vi observerar eller använder något förändras dess egenskaper genom vårt sätt att etablera en relation till det. Jag är inspirerad av Osäkerhetsprincipen – en fysikalisk teori som publicerades av Heisenberg 1927 – och tar mig an både människor och föremål som något som alltid befinner sig i ett osäkert tillstånd. Vi kan inte helt definiera ett föremål, utan bara försöka förstå och leva med det i en komplex och ständigt föränderlig kontext.

Tre möbler har skapats för att visualisera idén om hur relationerna mellan människor och föremål kan te sig ur den här synvinkeln och utforskar på vilket avstånd människor kan godta världens ofullständiga men överraskande sanning.


Year of birth: 1988
Place of birth: Chengdu, China