Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Ahmet Uslu

Capture Time


Capture Time Story


Capture Time


Capture Time

The primary aim of this project is getting a complete understanding of photography’s development process and looking into future, user-centered innovations.

Digital evolution changed the rules of product design. Products became a part of a complex system, consisting of a variety of different touch-points which also constantly extend. Photography and cameras are changing. Mobile phones, wireless connections and sharing platforms have a big impact on photography. Everything is getting connected to each other, both people and devices. How will digital photography adapt to this new world? How will people change their perception of images? Is it possible to design a camera considering all other systems around it? While designing a highly technological device, how can user-perspective be included in the design process?

Det primära målet med det här projektet handlar om att skaffa sig en fullständig förståelse för fotografins utvecklingsprocess och att titta på framtida användarcentrerade uppfinningar.

Den digitala evolutionen förändrade reglerna för produktformgivningen. Produkterna blev en del av ett komplext system, bestående av en rad olika beröringspunkter, som samtidigt ständigt utvidgas. Fotografin och kamerorna förändras. Mobiltelefoner, trådlös kommunikation och gemensamma plattformar har gett stora effekter på fotografin. Allt är sammankopplat med allt annat, både människor och apparater. Hur kommer den digitala fotografin att anpassa sig till denna nya värld? Hur kommer människorna att förändra sin uppfattning om bilderna? Är det möjligt att designa en kamera med utgångspunkt från alla andra system runt omkring den? Hur kan användarperspektivet inkluderas i designprocessen när man designar en högteknologisk apparat?


Year of birth: 1985
Place of birth: Yozgat, Turkey
Phone: 46738034405