Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Bobi Prinz

Transit Objects


Container


Eur-pall

In a series of works, I have created imitations, reduced according to scale, of the foundation and physical constructions that act in the global flow of objects or messages. These “transitional forms” function in concert with an ideological superstructure. In the work titled Advertising Pillar1 I present a construction, the surfaces of which are used for messages and announcements, and repudiate its purpose. I have reduced the space that is normally covered by posters to an empty, blank surface. The works Euro-pall and Container are likewise, in relation to the actual originals, further objectified. I have repudiated and isolated their concrete form.

1 STEALTH-monument for Joe Hill is the parallel name used as a proposal for a public work of art during the Hello Gävle (Hej Gävle) exhibition at the Gävle Art Centre, March 17 – May 6, 2012. There, I have proposed the work to be presented in a 1:1 scale, and that the structure be kept free of posters and messages.

I en serie verk har jag skapat efterbildningar, skalenligt förminskade, av de underlag och fysiska konstruktioner som verkar i globala flöden av objekt eller meddelanden. Dessa ”transitformer” verkar i samklang med en ideologisk överbyggnad. I verket Annonspelaren1 framhäver jag en konstruktion vars ytor används för budskap och meddelanden och förskjuter dess ändamål. Utrymmet som i vanliga fall täcks av affischer har jag reducerat till en tom, blank yta. Verken Euro-pall och Container är likaså, i relation till sina verkliga förlagor, ytterligare förtingligade. Jag har förskjutit och isolerat deras konkreta gestalt.

1 STEALTH-monument för Joe Hill är det parallellt existerande namnet som används i förslaget till offentligt konstverk under utställningen Hej Gävle på Gävle konstcentrum, 17 mars till och med 6 maj 2012. Där har jag föreslagit att verket skall uppföras i skala 1:1 och att formen måste hållas ren från affischer och budskap.


Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden