Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Daria Makarenko

Daria Makarenko
Ceramic Speaks in the Street


Timmermansgatan wall


Silence also keeps a message


Valhallavägen wall


The world is full of walls


My small bamboo boat grew up and became an icebreaker

Bricks, wall stones, pavement panels and slabs: these are standardized objects, having certain function and usage, puzzle details constructing the architectural and urban environment.
I want to follow the gradational process of ceramic, transferring from architectural element into an object with highly expressive and communicative power. I create my own bricks, stones and pavement tiles to use them as mediators between me and a viewer; to bring up and share my thoughts, written fragments and metaphorical statements which together build up an archive of our common communicative experience, which keeps space for personal interpretation.
I use street space as a free stage, open for discussions, arguments, opinions and lyrical remarks. My objects, as urban interventions, not only tag my presence at the particular place, but also work together with the surrounding they are brought to. They fill up missing-brick spaces, rebuilding the stone voids and exchange damaged elements.

Tegelstenar, murstenar, trottoarstenar och plattor: det här är standardiserade föremål med vissa funktioner och användningsområden, pusseldetaljer som bygger upp den arkitektoniska och urbana miljön.
Jag vill följa keramikens gradvisa process genom överföring från arkitektoniska element till objekt med en mycket uttrycksfull och kommunikativ kraft. Jag skapar mina egna tegelstenar, trottoarstenar och plattor och använder dem som medlare mellan mig och betraktaren, för att ta upp och dela mina tankar, skrivna fragment och metaforiska uttalanden, som tillsammans bygger upp ett arkiv av vår gemensamma kommunikativa erfarenhet, och som bevarar en plats för personlig tolkning.
Jag använder gaturummet som en fri scen, som är öppen för diskussioner, argument, åsikter och lyriska kommentarer. Mina objekt, såsom urbana interventioner, taggar inte bara min närvaro på den aktuella platsen, utan samarbetar dessutom med de omgivningar de har förts till. De fyller ut tegeltömda utrymmen och återskapar stenhålen och byter ut skadade element.


Year of birth: 1988
Place of birth: Murmansk, Russia