Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sara Lundkvist

Sara Lundkvist
(Creating Magic)


Minerals


Crystals


Aura

My Master’s project is an artistic investigation in glass based on values, aesthetics and social aspects connected to the ‘New Age’ movement and its material artifacts. Looking at how artifacts are used as vessels of meaning and spirit, I want to explore aspects of desire and our ability to charge things with values like hope, faith and dreams. I am investigating how material objects and things can carry a deeper importance and value depending on what we charge them with; values that can even be supernatural or magical.

By using a fieldwork method in the investigation of the movement, social and material relations, I want to use craft’s ability to tell and rewrite stories and reflect on material cultures, the materiality of objects and their relations to humans. The works are based on material expressions that are formed to be shown as material communication or material storytelling.

Mitt masterprojekt är en konstnärlig undersökning i glas baserat på de värden, den estetik och de sociala aspekter som förknippas med ”New Age”-rörelsen och dess materiella artefakter. Jag ser på hur artefakterna används som kärl för innebörder och andlighet och vill utforska begärets aspekter och vår förmåga att förändra tingen med värderingar som hopp, tro och drömmar. Jag undersöker hur de materiella föremålen och tingen kan bära med sig en djupare betydelse och värde beroende på vad vi laddar dem med, värden som till och med kan vara övernaturliga eller magiska.

Genom att använda fältarbetsmetoden i undersökningen av rörelsen, sociala och materiella relationer, kommer jag att vilja utnyttja hantverkets förmåga att berätta och skriva om berättelserna och reflektera kring materiella kulturer, objektens materialitet och deras förhållande till människorna. Verken är baserade på materiella uttryck som är formade för att visas som materiell kommunikation eller ett materiellt historieberättande.


Year of birth: 1982
Place of birth: Nyköping, Sweden