Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Anna-Lena Jaktlund

Anna-Lena Jaktlund
Komposition av bildmaskin


Fyra projektioner och ett U.F.O.


Fyra projektioner och ett U.F.O.


Fyra projektioner och ett U.F.O.


Jumpbox


Behind the Motion

The sound consists of several layers of sound recordings from a number of scans I made of four identical flat-bed scanners located in the same computer room at Konstfack.

There is no clear instrumentation, since the sound layers lie close to each other in tone quality. Each voice is given an equally high or low value. They lift and obscure each other depending on how they are combined.

Ljudet består av flera lager ljudupptagningar från en mängd scanningar jag utfört på fyra identiska flatbäddsscanners placerade i en och samma datasal på Konstfack.

Eftersom ljudlagren ligger nära varandra i klangfärg uppstår ingen tydlig stämföring. Varje stämma får ett lika högt eller lågt värde. De lyfter och skymmer varandra beroende på hur de kombineras.


Year of birth: 1974
Place of birth: Linköping, Sweden
Phone: +46709247852