Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Linnea Carlsson-Bay

Linnea Carlsson-Bay
Lekfullt, kryptiskt och tungt


A Space-Time Collage: Alter/ -Land, -Dam- and Waterbody

My art has been defined by others as playful, mystical, and full of contrast in terms of expression. My own, further judgement is that it shows an alternative world based on components which can be seen as everyday things, which I charge into symbols. The ways in which I present my alternative worlds are based on my subject and include my role as a creator. I call the working method associative, and my artistic expression and narrative shifts drastically between perspective, time, space, and body. The fictitious narratives I put together consciously point out the problems in the thought and living patterns of our time, and the circulation where the subject is a natural part.

The projects I have worked most on during my time at Konstfack are the short film series Universe Family, a tragicomic portrayal of a fictitious parallel world, based on the home life of a gang of prefabricated dolls from a doll’s house, as well as projects associated with Africa and based on the metaphysical Joker, or Fool.

Min konst har definierats av andra som lekfull, mystisk och uttrycksmässigt kontrastrik. Min egen, vidare definition är att den visar på en alternativ värld utifrån beståndsdelar som kan ses som vardagliga ting, som jag laddar till symboler. Sätten jag presenterar min alternativa värld på utgår från mitt subjekt och inkluderar min roll som skapare. Arbetsmetoden kallar jag associativ och mitt konstnärliga uttryck och narrativ skiftar drastiskt mellan perspektiv, tid, rum och kropp. De fiktiva berättelser jag bygger ihop visar medvetet på problem i samtidens erkända tanke- och levnadsmönster och på de kretslopp där subjektet är en naturlig del.

De projekt jag jobbat mest med under min tid på Konstfack är kortfilmsserien Universe Family, en tragikomisk skildring av en fiktiv parallellvärld, som utgår ifrån hemmalivet hos ett gäng förfabricerade dockskåpsdockor, samt projekt som associerar till Afrika och utgår från den metafysiska Jokern eller Narren.


Year of birth: 1985
Place of birth: Los Angeles, United States
Phone: 0703022255