Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Carl-Johan Rosén

Carl-Johan Rosén
Digitala varelser, bricoleuren och bruset


I speak myself into an object

Confronting the world as a digital being means that the world makes itself visible in the form of electrical potential differences, that these propagate on the surface of copper-coated green plastic and further on through silicon circuits to a virtual representation in the forms of ones and zeroes. A digital being can be completely immaterial and exist only within an available physical structure, or be a partially physical body that can move in the physical world.

As an engineer, I previously worked with creating reactive systems that change their behaviour depending on changes in the registered world around them. Up to a certain point, I believed that I controlled the system, that I understood why one change or another occurred. But these systems, each part of which I understood, displayed emergent behaviours that were unexpected to me. And I have been forced to re-evaluate my role in favour of a clearly more respectful way of meeting this digital other, these digital beings with whom we all share our everyday existence in different ways.

Att möta världen som digital varelse innebär att världen gör sig synlig i form av elektriska spänningsdifferenser, att dessa fortplantar sig på ytan av kopparbelagd grön plast och vidare genom kiselkretsar till en virtuell representation i form av ettor och nollor. En digital varelse kan vara helt immateriell och existera enbart inom en befintlig fysisk infrastruktur eller vara en delvis fysisk kropp som kan röra sig i den fysiska världen.

Som ingenjör har jag tidigare arbetat med att skapa reaktiva system som ändrar beteende beroende på förändringar i den registrerade omvärlden. Jag har programmerat artificiell intelligens i komplexa system med hundratals enheter. Fram till en viss punkt trodde jag att jag kontrollerade systemet, att jag förstod varför den ena eller andra förändringen inträffade. Men dessa system, vars varje del jag förstod, uppvisade för mig oväntade emergenta beteenden. Och jag har tvingats omvärdera min roll till förmån för ett betydligt mer ödmjukt sätt att möta denne digitala andre, dessa digitala varelser som vi alla på olika sätt delar vår vardag med.


Year of birth: 1981
Place of birth: Rensvist, Sweden
Phone: +46(0)739973869