Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Andreas Säfwenberg

Valstuga
Is it possible to see opinions and values in architecture? Starting from political viewpoints, I’ve taken up the ‘election cottage’ and its layout.

Election cottages today are often all rather alike, regardless of the party using them. To be able to see the various parties’ values and viewpoints in the layout of the place where they meet the voters is something that benefits both the voters and the parties themselves.

Går det att i arkitekturen se åsikter och värderingar?
Med utgångspunkt i politiska ståndpunkter har jag givit mig på valstugan och dess utformning.

Valstugorna är idag ofta snarlika varandra oavsett vilket parti som använder dem. Att kunna se olika partiers värderingar och ståndpunkter även i formgivningen av den plats där de möter väljarna, är något som gynnar både väljarna och partierna själva.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden