Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emilie Serpagli

Bättre ut
According to the Swedish Prison and Probation Service, inmates in Swedish prisons must prepare from Day One for the day they are let back out into society. How can prison environments be designed to encourage inmates’ rehabilitation, thereby counteracting a relapse into crime?

This question is the starting point in my degree project. The goal is to draw environments with a focus on the individual and his or her opportunity for personal development – environments that have space for both calm and reflection as well as movement and zest for life.

Enligt Kriminalvården ska intagna på svenska fängelser från dag ett förberedas för den dagen de ska tillbaka ut i samhället. Hur kan fängelsemiljöerna utformas för att gynna de intagnas rehabilitering och därmed motverka återfall i brott?

Denna frågeställning har varit utgångspunkt i mitt examensarbete. Målet är att rita miljöer med fokus på den enskilda individen och dess möjlighet till personlig utveckling, miljöer som har plats för såväl lugn och eftertanke som rörelse och livslust.


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0046704395025