Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Caspar Hamilton

Grötö - TransformationGrötö – Transformation

A study of space. The island’s paths and roads, natural spatiality, and static places translated into a sequence of constructed rooms.

Grötö – Transformation

En rumslig undersökning. Öns stigar och vägar, naturliga rumsligheter, statiska platser överförda till en sekvens av konstruerade rum.


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0046736180698