Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emme Copparstad

Emme Copparstad
Fusion - Kombinationsfordon för en hållbar framtid


One of the greatest threats to stability in the world is modern society’s dependency on oil. After peak oil, competition over the remaining oil reserves will stiffen. This has led – and will risk leading to a greater extent – to conflicts between countries and regions.

With this project, I want to create and communicate a vision of how we can move to a less oil-dependent society.

Ett av de största hoten mot stabilitet i världen är de moderna samhällenas oljeberoende. Efter peak-oil kommer konkurrensen om de återstående oljereserverna att hårdna. Detta har lett – och kommer i allt större omfattning att riskera att leda – till konflikter mellan länder och regioner.

Med det här projektet vill jag skapa och kommunicera en vision om hur vi kan förflytta oss i ett mindre oljeberoende samhälle.


Year of birth: 1975
Place of birth: Falun, Sweden
Phone: +46 73 419 90 50