Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Joel Danielsson

Joel Danielsson
Vision, moral och ideal inom design


It is my understanding that the design industry today, to far too great an extent, plays the market’s game and has been reduced to a tool for maximising profits. It is a role I find very problematic. We have today a number of global problems to solve. We therefore have to break free from norms and question the goals we’re trying to attain. To achieve change, we have to present alternative solutions in a much better way, so that they make the prevailing norms appear outdated. The alternatives therefore become more desirable than the prevailing order, and change becomes possible. This puts demands on our ability to dream, to create, and to be visionary. As I see it, designers should be more visionary, create according to their own incentives, and pursue their own agendas. In my project, I provide my view of why being a visionary is so important, and I hope to spur the role of the designer in a more visionary direction.

Det är min uppfattning att designbranschen idag i alltför stor utsträckning går marknadens ärenden och reducerats till ett verktyg för att maximera vinst. Det är en roll som jag finner mycket problematisk. Vi har idag ett stort antal globala problem att lösa. Därför måste vi bryta oss fria från normer och ifrågasätta de mål vi eftersträvar. För att uppnå förändring måste vi presentera alternativa lösningar på ett mycket bättre sätt, så att de får de förhärskande normerna att framstå som föråldrade. Därmed blir alternativen mer önskvärda än den rådande ordningen, och en förändring möjliggörs. Detta ställer krav på vår förmåga att drömma, kreera och vara visionära. Designern bör, som jag ser det, bli mer visionär, skapa efter egna incitament och driva en egen agenda. Jag ger i projektet min syn på varför visionärskap är så viktigt och hoppas att uppmuntra till att driva designerrollen i en mer visionär riktning.


Year of birth: 1981
Place of birth: Göteborg, Sweden
Phone: 0733-200860