Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Marie Johansson

Marie Johansson
Patientens bordThe patient’s memory of the hospital stay

Health care in Sweden faces numerous complex problems. In the future, the aging population will cause a bigger burden on the clinics. Both nursing staff and patients will benefit if health care has a better understanding of how patients experience their stays in hospital.

In my project, I start out from the patients’ needs. I want to give the patients control and responsibility with one object, so that they can support their recovery; encourage them and offer them an opportunity to retain their identity in a hospital environment. In order to do this, we need to understand how patients can be affected and influenced by objects, as well as to visualize how important it is that we remember our experiences.

Patientens minne av sjukhusvistelsen

Svensk sjukvård står inför många och komplexa problem. Den åldrande befolkningen kommer i framtiden att medföra en än högre belastning på mottagningarna. Det finns fördelar för både vårdpersonal och patienter om vården kan ha bättre förståelse för hur patienterna upplever sjukhusvistelsen.

I mitt projekt utgår jag från patienternas behov. Jag vill med ett objekt ge patienterna kontroll och ansvar så att de kan gynna sitt tillfrisknande, och uppmuntra och erbjuda dem en möjlighet att behålla sin identitet i sjukhusmiljön. För att kunna göra detta måste man förstå hur patienter kan påverkas och influeras av upplevelser av objekt samt visualisera hur viktigt det är hur vi minns upplevelser.


Year of birth: 1987
Place of birth: Halmstad, Sweden
Phone: 0709227700