Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Åsa AgerstamIt is time for the students to speak, to speak with their work. Degree projects reflect so many things. Mostly they reflect the student, and his or her talent, ambition, skills. At the same time these works are an image of what our Department of Interior Architecture and Furniture Design stands for. We have been focusing more and more on the basic cornerstones of our profession, Space, Furniture, Color and Light. ( Rum, möbel, färg och ljus ) At the same time this is a reflection of the needs of today’s society and culture. It is time to focus. We are educating people in the field of Interior Architecture and Furniture Design. That is the responsibility we have to take.

This year we are extremely proud to present the work of our Master students. They come from eight different countries – a luxury we will lose with the new rules on tuition fees. Dialog, critical thinking, questioning, have played an important role. And at the same time dreams and ideas have been carried through to reality. We have encouraged the  students to dare to undertake the large-scale, to work outside and inside, with space and furniture. The field in which we can work in our program is widening as society and culture changes.

The students present a whole variety of projects. Some have their roots in fundamental, philosophical questions, our existence, healing. Inspiration has been found in time, darkness and light, the Japanese tearoom and its concept of space, emptiness. Projects also tell to us  that we should not forget the value of play, or that we should open our eyes and be critical of our own surroundings here at Konstfack. Forgotten places have been lifted up. One of the projects has its home in Argentina and tango. And all these projects display their physical existence here at the degree exhibition. The path from these first initial thoughts and dreams to something that you can touch, perhaps sit on, view, enter into or use, marks the journey the students have taken with us in the last two years.

Some of the projects deal with space, creating space, a courtyard, larger indoor public venues. The fact that space is experienced with all of our senses is strongly present in these works. The human body is the starting point for all dimensions, as we can see in the bath project. To complete this variety of different projects, we also present furniture  and a project which even probes behind the origin of a piece of furniture and function. And ideas as well on how to make a journey with new quality.

This year we wanted to display on a large scale, if possible full-size, with pride. We want to show these works straightforwardly, open up a discussion. We are happy and proud to send these talented students out into the world, for the lifelong process of learning more.

Vesa Honkonen, Professor of Interior Architecture

Det är dags för studenterna att tala, att tala med sina arbeten. Examensprojekt återspeglar så många saker. Först och främst återspeglar de studenten och hans eller hennes begåvning, ambition och förmåga. Samtidigt ger dessa arbeten en bild av det utbildningen inom inredningsarkitektur och möbeldesign står för. Vi har fokuserat alltmer på hörnstenarna i vårt yrke: rum, möbler, färg och ljus. Men arbetena återspeglar också behoven i dagens samhälle och kultur. Det är dags att fokusera. Vi utbildar människor inom områdena inredningsarkitektur och möbeldesign. Det är det ansvar vi måste ta.

Det är med stor stolthet vi presenterar årets masterstudenters arbeten. Studenterna kommer från åtta olika länder – en lyx vi kommer att förlora med de nya reglerna för undervisningsavgifter. Dialog, kritiskt tänkande och ifrågasättande har spelat en viktig roll samtidigt som drömmar och idéer har förverkligats. Vi har uppmuntrat studenterna att våga sig på storskaliga projekt, att arbete ute och inne, med rum och med möbler. Det område inom vilket vi kan verka i vårt program växer, när samhället och kulturen förändras.

Studenterna presenterar en mångfald olika projekt. Vissa har rötterna i grundläggande filosofiska frågor, vår existens, läkning. Inspiration har hämtats från tid, mörker och ljus, det japanska terummet och dess idé om rum och tomrum. Andra projekt påminner oss om att vi inte bör glömma bort lekens värde, eller att vi bör öppna ögonen och inta en kritisk attityd till vår omgivning här på Konstfack. Glömda platser har också lyfts fram. Ett av projekt har sina rötter i Argentina och tangon. Och alla dessa projekt manifesterar sin fysiska existens här på avgångsutställningen. Vägen från de första, inledande tankarna och drömmarna till någonting man kan röra vid, kanske sitta på, betrakta, gå in i eller använda, utmärker den resa studenterna har tagit med oss på under de senaste två åren.

Vissa av projekten handlar om rum, att skapa rum, en gård, större offentliga rum inomhus. Det faktum att vi upplever rum med alla våra sinnen är starkt närvarande i dessa arbeten. Den mänskliga kroppen är utgångspunkten för alla mått, vilket framgår av badprojektet. Denna mångfald av projekt kompletteras med möbler och ett projekt som till och med undersöker en möbels ursprung och funktion Och idéer om hur man företar en resa med nya egenskaper.

I år ville vi med stolthet visa en utställning i stor, möjligtvis full skala. Vi vill visa dessa projekt på ett omedelbart sätt, öppna för diskussion. Vi är glada och stolta över att skicka ut våra begåvade studenter i världen där de fortsätter sin livslånga lärandeprocess.

Vesa Honkonen, professor i inredningsarkitektur