Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sam Kennedy

Sam Kennedy
Why Are All the Chairs at Konstfack Red?

For far too long we have been sitting comfortably inside our institutions!

The project Why Are All the Chairs at Konstfack Red? takes its starting point from the idea that institutional environments and the furniture within them ‘fit’ the bodies that work there; they come to look like ‘us’. If learning is about ‘leaving one’s’ comfort zone, then how can our learning environments become less comfortable, fit less well? Wouldn’t we learn more if our chairs forced us to stand up?

Alltför länge har vi suttit bekvämt tillbakalutade inne på våra institutioner!

Projektet Varför är alla stolar på Konstfack röda? har som sin utgångspunkt tanken att institutionsmiljöer och möblerna i dessa ”passar” de kroppar som arbetar där, de kommer till att likna ”oss”. Om inlärning handlar om att ”lämna sin” bekvämlighetszon – vad kan man då göra för att göra våra inlärningsmiljöer mindre bekväma, att passa sämre? Skulle vi inte lära oss mer om våra stolar tvingade oss att stå upp?