Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sabina Nowotny

Sabina Nowotny


In my work, I’ve reflected on the prevailing division between art and handicrafts. I feel art is considered to have a greater intrinsic value. In my project, I want to think about embroidery and domestic arts and crafts, and how we view them today. Throughout time, people have needed to create, regardless of whether or not the result is appreciated. I’m fascinated by handiwork, which can be seen as an enormous flow of creativity, but also historically as a way of limiting women’s freedom. I’ve created a series of garments where I used embroidery as the material; in this way I want to cross-pollinate traditional handiwork with contemporary fashion – two practices I consider to be very far apart from each other. I find excitement in taking up and enhancing the status and value of a technique.

I mitt arbete har jag reflekterat över den rådande uppdelningen mellan konst och konsthantverk. Jag upplever att konsten anses ha ett högre egenvärde. I mitt examensarbete vill jag väcka tankar kring broderi och hemslöjd och hur vi ser på dem idag. Människan har i alla tider haft ett behov av att skapa, oavsett om resultatet värderats högt eller lågt. Jag fascineras av handarbetet, som kan ses som ett enormt flöde av kreativitet, men som historiskt även varit ett sätt att begränsa kvinnans frihet. Jag har skapat en serie plagg där jag använt mig av broderier som material och vill på så sätt korsbefrukta traditionellt handarbete med nutida mode – två praktiker som jag nu anser stå långt ifrån varandra. Jag finner en spänning i att ta upp och förhöja en tekniks status och värde.


Year of birth: 1985
Place of birth: Norrköping, Sweden
Phone: 00450738271553