Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Svetlana Hällsten

Svetlana Hällsten
Error décoMisunderstanding or misinterpretation are usually seen as an undesirable, unintentional result of erroneous communication that occurs in almost all contact between people. In my project, I reflect on communicative processes and apply a deconstructive method to the concept of ‘misunderstanding’. This is to reveal the implied, built-in contradictory effects. The errors are arranged in a tested, systematic ornament; they are understood as intentional, they are objectified, they circulate, circulate…

Missförstånd eller misstolkning brukar ses som ett oönskat och oavsiktligt resultat av felaktig kommunikation som uppstår vid nästan all kontakt mellan människor. I mitt examensprojekt reflekterar jag kring de kommunikativa processerna och tillämpar en dekonstruktiv metod på begreppet missförstånd. Detta för att synliggöra de förutsatta, inbyggda motsatseffekterna. Felaktigheterna ordnas i kontrollerade, systematiska ornament, de förstås som avsiktliga, objektifieras och cirkulerar, cirkulerar…


Year of birth: 1974
Place of birth: Rostov-on-Don, Russia
Phone: +46 707418846