Ivca Vostrovska

Nature does nothing in vain, and more is in vain, when less will serve; for Nature is pleased with simplicity, and affects not the pomp of superfluous causes — Isaac Newton

Wabi-sabi is a difficult concept to grasp. The words “wabi” and “sabi” don’t translate easily. “Wabi” originally meant the loneliness of living in nature. More recently, it is used to describe a rustic simplicity or quietness that can emanate from an object – whether natural or man-made. “Sabi” is the beauty or serenity that comes with age, when the life of the object is visible in its wear and tear. Together, “wabi-sabi” can be understood as raw beauty or flawed beauty.

A classic example is the Japanese tea ceremony. Often the items used are quite simple, imperfect, asymmetrical, or even chipped (sometimes deliberately), and yet the objects—especially when considered together—are beautiful. Rather than it being a case of appreciating an object despite its flaws, wabi-sabi embraces those flaws and elevates them to an aesthetic. Those who embrace wabi-sabi can find beauty in the simplest objects, or even in breakage and decay.

My aversion to the clinical rules of modernism led me to embrace this elusive approach. In one sense it’s the antithesis of the conventional approach which seeks to master the object, to impose the artist’s vision from above, to attempt to realize an idea by bending the metal to your will. That approach leaves little room for accident, non-precision, and intuitive action. Wabi-sabi teaches you to embrace what you fear.

Every craftsman knows their limits: the imperfections stare back from the finished piece. In one sense, all things are incomplete, in a never-ending state of becoming or dissolving. Often we designate stages as “finished” or “complete”. The notion of completion has no basis in wabi-sabi.

Rather than polishing a piece until it shines, wabi-sabi teaches you that all objects will decay and tarnish, metal will rust, silver will lose its sheen. Objects record their natural decay from sun, rain, wind, heat, and cold, through staining, warping, shrinking, cracking, and shrivelling. In addition, the history of their use and abuse is recorded in nicks, chips, bruises, scars, dents, and peeling.

Wabi-sabi objects can appear coarse and unrefined, and, on first glance, their craftsmanship may be near-impossible to discern. Indeed, they are supposed to appear coarse and unrefined. Instead of fighting nature’s decay, wabi-sabi embraces it and elevates it to an art-form of unconventional, modest, humble, imperfect, tragic, raw beauty.

Everything falls apart. Everything fades into non-existence eventually. Through the prism of wabi-sabi, I’m trying to capture the moment of decay—freeze-framing the metal just at the point where the rust is beautiful rather than repulsive. I take the clean, pure silver, and I age it, oxidize it, rust it, and beat it to within an inch of its life. Each chip or crack is another invented story, an imagined history, a past-life for the object that never was.

Christian Högstedt

Sensing är ett projekt som undersöker om en produkt kan formges med avsikten att påverka produktanvändarens/-ägarens känslomässiga upplevelse av den. Och om denna känslomässiga koppling i sin tur skulle kunna verka för att förlänga produktens levnadstid/verksamhetstid.

Grunden i detta projekt är den så viktiga kontakttiden. Med kontakttid menas här den effektiva interaktionstiden som användaren av en produkt i inledningen av utforskningen investerar i den. Det är denna tid som är så avgörande för hur användaren knyter sig an ett objekt/produkt, och det är här det är avgörande för om empati för produkten kommer att uppstå. Kontakttiden verkar från den första visuella kontakten, och den användande-/brukskontakten, till den sista och viktigaste kontakttiden då brukaren/användaren reflekterar och intellektualiserar över produktens sammantagna egenskaper.

I den gestaltande delen av projektet undersöks hur man genom att arbeta med; formmetaforer och menings katalysatorer som inte är helt förståbara, genom ett mer poetiskt och artistiskt förhållningsätt till produktformgivningen, och hur det skulle kunna gynna både interaktionsdelen av objektet, då utforskandet ökas av nyfikenheten. Och den reflekterande delen, då den fördjupas av viljan att förstå.

Undersökningsresultatet är fem stycken kaffe/te muggar som är formgivna i fem olika formmetaforiska sinnesstämningar: ambivalent, förväntansfull, stressad, frustrerad och sluten.

Sponsor: Prototal

Célie Sagrén

It goes like this

You wanted control
So we waited
I put on a show
Now I make it
You say I’m a kid
My ego is big
I don’t give a sh*t
And it goes like this

/Maroon 5, Moves Like Jagger

Det går så här

Du ville ha kontroll
Så vi väntade
Jag skapade en show
Nu har jag att göra
Du säger att jag är ett barn
Min ego är stort
Jag bryr mig inte
Och det går så här

/Maroon 5, Moves Like Jagger

Åsa Agerstam

The courtyard

My courtyard is situated at Wallingatan 10 in Stockholm. When I first saw the courtyard of the house I just moved into, I was captured by the image. It looked nothing like places I´ve lived before, or even other courtyards in Stockholm that I´ve visited. There was an absence of something. According to architect Bernardo Secchi, an urban void can be considered as introverted desolation, a sense of loss. On the other hand, the concept can also be interpreted positively: “Vacant primarily means empty, but also free and therefor full of opportunity”. I took this approach, and claimed my backyard.

I have worked with a dome structure covered with shrink plastic, a product often used for covering boats for winter season or packaging goods for transportation. Heating the plastic makes it adapt to the shape of any object. In doing this, I am using an industrial material and process as a language for my craft, proving that any material can be considered craft.  The plastic material is serving as a shell to the supporting construction inside.

The dome is placed around a corner, consuming it and enhancing the experience of the two walls meeting. The axis of the corner functions as a point you need to walk around, it can´t be ignored. This operation means that the figure system of the sphere is confronted by the figure system of the square. When combining these movements circle and square an interesting collision appears.

Min innegård ligger på Wallingatan 10 i Stockholm. När jag först såg gården i huset jag just flyttat in i blev jag tagen av det som mötte mig. Det liknande ingen plats jag har bott på tidigare eller andra gårdar i Stockholm som jag har besökt. Det var en frånvaro av något. Enligt arkitekten Bernardo Secchi, kan ett tomrum i staden betraktas som en introvert ödemark, en känsla av förlust. Å andra sidan, kan begreppet också tolkas positivt: “Vakant innebär framför allt tomt, men också disponibelt, fritt och därför fullt av möjligheter”. Jag tog fasta på det angreppsättet, och tog min innegård i anspråk.

Jag har arbetat med en kupolstruktur täckt med krympplast, en produkt som ofta används för att täcka båtar inför vintersäsong och inom förpackningsindustrin. Uppvärmning av plasten gör den möjligt att anpassa kring vilken form som helst. Genom att göra detta använder jag en industriell process och material som ett språk för mitt hantverk, som visar att allt material kan bearbetas som hantverk. Plastmaterialet fungerar som ett skal för den bärande konstruktionen inuti.

Kupolen är placerad runt ett hörn, och tar hörnet i anspråk för att förstärka upplevelsen av två väggar som möts. Hörnets axel fungerar som en punkt som måste cirkuleras, och kan inte förbises. Denna rörelse innebär att den sfäriska formen konfronteras med den kvadratiska formen. Kombination av dessa rörelser cirkel och kvadrat skapar en intressant kollision.

Antti Pulli

My project focuses on the enjoyable moments of breakfast, coffee breaks and fika to create a product that in its own way crystallizes these kinds of relaxation habits in its features and design. This item will strengthen the enjoyment of such moments and create a new kind of experience for the user. The design tends to reach and combine influences of Scandinavian heritage with minimal, but functional design and traditional materials.

För att skapa en produkt som utkristaliserar en stund av avkoppling i form av design utgår mitt projekt ifrån de stunder av njutning frukkost, kaffepauser och fika utgör.  Föremålet kommer att förstärka njutningen under dessa stunder och skapa en ny slags upplevelse för användaren samtidigt som designen tenderar att nå ut till och kombinera influenser från det skandinaviska arvet med dess minimala men funktionella design och traditionella material.

Jens Strandberg

Overhead and Behind is an ongoing learning exercise in three parts: Working Conditions, The Refusal of Objects and Disturbing Distribution (forthcoming). Through learning by doing, it unfolds new episodes as an attempt to look at the act of orientating different standpoints.

For the degree show 2012, I will make a progress report that will look into objects* of the research as well as the meaning of making progress. What are the frameworks that are over one’s head? And what are the consequences of being behind, i.e. to slow down and counterpoise progress?

By combining existing parts of the research with the context of the degree show as the finalization of an ending and the emergence of new contexts along with my personal views from under-standing and the notion of being behind; (non)significant moments can appear, generating traces, evidence and suggestions which consequently slow down the motion of progress.

*The word object is here referred to as: a verb, to object; a physical noun; the object of an institution, the objectives.

 

Overhead and Behind är en pågående lärövning i tre delar: Working Conditions, The Refusal of Objects och Disturbing Distribution (på gång). Genom att lära mig genom att göra utvecklar sig nya episoder som ett försök att betrakta handlingen att positionera olika ståndpunkter.

Inför Vårutställningen 2012 kommer jag att skapa en framstegsrapport som kommer att studera forskningens objekt* liksom betydelsen av att göra framsteg. Vilka är de ramar man har över sig? Och vilka blir följderna av att vara efter, till exempel att sakta ner och vara en motvikt till utvecklingen?

Genom att kombinera existerande delar av forskningen med Vårutställningens kontext som ett fullbordande av en avslutning och framträdandet av nya kontexter tillsammans med mina personliga åsikter från förståelsen och föreställningen av att vara efter kan (icke)signifikanta ögonblick uppträda, som skapar spår, bevis och antydningar som följaktligen saktar ner framstegens rörelse.

*Ordet objekt används här som: ett verb, att objektifiera; ett konkret substantiv; institutionens objekt.

Karin Kakan Hermansson

Girls Club is a nail salon and Girls Club is a dinner party or maybe a locker room. It’s totally about craft and what happens in the spaces, rooms and occasions where men aren’t allowed, only women.
What happens on these special occasions and what do we talk about?

In the name of RN’B, I’m giving you Girls Club, where sexual abuse is told through a separatist and craft story.

Girls Club är en nagelsalong och Girls Club är en middagsbjudning eller kanske ett omklädningsrum. Det handlar helt och hållet om hantverket och vad som händer i de utrymmen, rum och tillfällen dit männen inte har tillträde, utan bara kvinnorna.
Vad händer vid de här speciella tillfällena och vad pratar vi om?

I RnB:s namn ger jag dig Girls Club, där det berättas om sexuellt utnyttjande genom en historia om separatism och hantverk.

Gudmundur Bragason

Remember how I said that you were stealing from me?
Remember how I said that you were taking from me?
Remember how you said that I was stealing from you?
Remember how you said that I was taken from you?
Remember how we said that it was stolen from us?
Remember how we said that it was taken from us?

Kommer du ihåg att jag sade att du stal från mig?
Kommer du ihåg att jag sade att du togs ifrån mig?
Kommer du ihåg att du sade att jag stal från dig?
Kommer du ihåg att du sade att jag hade tagits ifrån dig?
Kommer du ihåg att vi sade att det hade stulits ifrån oss?
Kommer du ihåg att vi sade att det hade tagits ifrån oss?

Jonna Fransson

My grandfather, Svend Sølver, went on three geological research expeditions to Greenland during the 1930s, all carefully documented in his diaries. This is a series of illustrations that are my interpretation of his time in Greenland. It is a journey characterised by the problematic relation with his love, Kirsten, home in Denmark, meeting new people, the magnificence of nature, and especially stones.

Min morfar var på tre geologiska forskningsexpeditioner på Grönland under 30-talet, alla noggrant dokumenterade i hans dagböcker. Detta är en serie illustrationer som är min tolkning av hans tid på Grönland. Det är en resa präglad av det problematiska förhållandet med kärestan Kirsten hemma i Danmark, möten med nya människor, storslagen natur och inte minst – sten.

Pål Sommelius

What do you think of this sentence? What relationship have you established with it? How do you understand this text? Or the one before it? I’m interested in how meaning and value occur. How impressions and experiences are interpreted and organised through relating to previous experiences. How phenomena and mental experiences are filtered, strained, and evaluated through our collected understanding of the world.

Our comprehension of reality is in itself a construction determined by the context of which we are a part. With its help, we establish the subjectively logical system of reference points that form the norms our impressions are set in relation to and evaluated against. What does it mean that our understanding is conditioned by our preconceived opinions and values? Can we depend on ourselves?

In every situation, we are referred to our own, and others’, more or less obvious assumptions, values, and rules. As an observer of a work of art, I am invited into its constructions. Through an endless number of parameters, I stand before the opportunity to understand and interpret. Before having my own assumptions challenged and questioned. Sometimes I don’t understand. I especially appreciate this:

I am trying to establish a relationship to what I cannot relate to through boxing in and limiting. Through opening up, and zooming out. Premonitions of the process ahead. Small insights gain a foothold, and make changes. Treacherous signs of relevance turn out to be misleading dead-ends. The concept sails around, and questions – as well as doubts – grow. It’s humbling.

Curious, I search further. Limited and freed from language. Limited and freed from the form, the aesthetic. Stricken by my vulgar lack of understanding. Forced, ashamedly, to accept my situation, which eventually appears as a kind of foundation for my consciousness. This new starting point entices me with promises of conquests. I stray further in the hunt for the definition. Seeking fantasies in vain. Fantasies of meaning, of logic, and of establishing an unambiguous relationship.

Vad tycker du om den här meningen? Vilken relation upprättar du till den? Hur förstår du den här texten? Eller den innan? Jag intresserar mig för hur mening och värde uppstår. Hur intryck och upplevelser tolkas och organiseras genom att relateras till tidigare erfarenheter. Hur företeelser och sinneserfarenheter filtreras, silas och värderas genom vår samlade förståelse av världen.

Vår verklighetsuppfattning är i sig en konstruktion bestämd av de sammanhang vi är en del av. Med hjälp av den upprättar vi det subjektivt logiska system av referenspunkter som utgör de normer våra intryck sätts i relation till och värderas mot. Vad innebär det att vår förståelse är villkorad av våra förutfattade meningar och värderingar? Kan vi lita på oss själva?

I varje situation är vi hänvisade till våra egna och andras mer eller mindre uppenbara antaganden, värderingar och regler. Som betraktare av ett konstverk bjuds jag in i dessa konstruktioner. Genom en oändlig mängd parametrar ställs jag inför möjligheten att förstå och att tolka. Inför att få mina egna antaganden utmanade och ifrågasatta. Ibland förstår jag inte. Det värdesätter jag särskilt:

Jag försöker upprätta en relation till det jag inte kan relatera till genom att ringa in och begränsa. Genom att öppna upp och zooma ut. Aningar för processen framåt. Små insikter får fäste och förändrar. Förrädiska tecken på relevans visar sig vara vilseledande återvändsgränder. Begreppen seglar runt och frågorna växer – liksom tvivlet. Det ödmjukar.

Nyfiket söker jag vidare. Begränsad och befriad av språket. Begränsad och befriad av formen, estetiken. Drabbas av min vulgära brist på förståelse. Tvingas skamset acceptera min belägenhet som omsider framstår som ett slags medvetandets fundament. Denna nya utgångspunkt lockar med löften om erövringar. Irrar vidare på jakt efter definitionen. Fåfängt sökande efter fantasier. Fantasier om mening, om logik och om upprättandet av en otvetydig relation.

Andreas Farkas

Contextual Design: Bath culture

I have created a bath facility at a centrally located island in Stockholm city: ‘Riddarholmen’. My design is a proposal for a type of bath that we lack of in Stockholm: a bath strictly made for pleasure and enjoyment. I find the very stressed and high prestigious society all cramped up in weight loss challanges and career decisions and that we would need a recreational space where you can meet, talk and experienc Stockholm from a forgotten and peaceful view. All year around.

A part of my project study began where my lack of understanding the separation between architecture and interior architecture. I would say that there is a gap between the two professions, where architects draws the bigger structure, while the interior architect wraps it up with an interior set. Is this the way I want to work and create in the future? I wanted to connect these two parts since I have my background in architecture in my project.

“Space in my opinion,
is created from a structure, of a program,
into a context.”

I want to place the human in the center of the space, with a clear connection to the context. I want to see how the context becomes the director of creating the space and how it is born from it. Details, light, material – Well, in which way would space and objects relate to people and the activity?

Kontextuell Design: Attityder kring Badkultur

Jag har skapat en badmiljö utefter en specifik plats på Riddarholmen. Min gestaltning är ett förslag på en typ av bad som vi saknar fler av i Stockholm: Njutningsbadet. En del av undersökningen i projektet har mynnat ur min oförståelse för separationen mellan arkitektur och inredningsarkitektur. Jag upplever det finns ett glapp mellan yrkesgrupperna i branschen, där arkitekten ritar en struktur och inredningsarkitekten klär på med innehåll. Jag ville knyta ihop dessa två trådar och det var också huvudanledningen till att jag sökte mig till Konstfack.

“Rum enligt mig
föds ur en struktur, ur ett program,
i en kontext.”

Jag ville sätta människan i centrum, i rummet, med en tydlig koppling till kontexten.
Jag vill se hur platsen blir regissören till skapandet av rummet och hur formen föds ur det. Detaljer, ljus, material, ja, hur relaterar rum och objekt i till människa och aktivitet?

Dagmara Stephan

“although there is something natural about objects, they do not grow on trees”
-Judy Attfield, (Wild Things: The Material Culture of Everyday Life)

I work somewhere between design, craft, and art. I machine knit objects that are inspired by manufactured products, and self-stucturing organic forms. Ambiguous in function, yet physically engaging, my work offers a material space where assumptions about design can be explored in improvised ways.

”även om det är något naturligt hos objekten växer de inte på träd”
– Judy Attfield, (Wild Things: The Material Culture of Everyday Life)

Jag arbetar någonstans mellan design, hantverk och konst. Jag maskinstickar föremål som har inspirerats av tillverkade produkter och självstrukturerande organiska former. Mina verk, som är mångtydiga i funktionen men fysiskt engagerande, erbjuder ett materiellt rum där antaganden kring design kan utforskas på improviserade sätt.

Kristoffer Olsson

If you go into a shop that sells vacuum cleaners, there are a large number to choose from in various price ranges from different factories. But apart from price and performance, there is very little that distinguishes them from each other. They have the same basic form, they are all made of plastic, and they all try to convince the customer to purchase them with the help of technical, masculine images. If you then go into a shop that sells furniture, you will probably find chairs in every material and style possible.

This phenomenon does not only apply to vacuum cleaners, but also to most traditional industrial design products. With my work, I want to question why the majority of today’s technical, mass-produced everyday products have such a standardized idiom, and why alternatives are so few. Most of all, I take a critical attitude to today’s stereotypical industrial design techniques that I would describe as technical, masculine, and unnecessarily complex.

Om man idag går in i en butik som säljer dammsugare så finns det ett stort antal att välja mellan i olika prisklasser och av olika fabrikat. Men förutom pris och prestanda är det väldigt lite som skiljer sig åt mellan dem. De har samma grundform, de är alla gjorda i plast och de försöker alla övertyga kunden till ett köp med hjälp av en teknisk och maskulin framtoning. Om man senare kliver in i en butik som säljer möbler finner man troligtvis stolar i alla möjliga material och stilar.

Detta fenomen stämmer inte bara in på dammsugare utan gäller också de flesta traditionella industridesignprodukter. Med mitt arbete vill jag ifrågasätta varför majoriteten av dagens tekniska, masstillverkade vardagsprodukter har ett så likriktat formspråk och varför alternativen är så få. Framförallt ställer jag mig kritisk till dagens stereotypa industridesignestetik som jag skulle vilja beskriva som teknisk, maskulin och onödigt komplex.

Maryam Ebrahimi

Double Edged Sword is a documentary that explores the ambivalent roles of the Internet and virtual spheres in both construction and democratization of knowledge on one hand and its abusive utility by governments to disturb people’s privacy on the other. The project brings up questions of how technological changes are tied to important shifts in society and culture, how virtual spheres can change political equations and how political systems can use digital media like the Internet to suppress an opponent’s activities.

The documentary captures three different stories. It presents the radical changes in politics via public networking and sheds light on the way public deliberation and mobilization were crystallized through Iran’s 2009 post-election. After three decades of suppression, social networking provided the Iranian people with solidarity as a potential power, which nourished hope of the collapse of the dictatorship.

Double Edged Sword är en dokumentär som utforskar Internets och de virtuella sfärernas ambivalenta roller både kring konstruktionen och demokratiseringen av kunskapen å ena sidan och missbruket av den av regeringarna för att störa människornas privatliv å andra sidan. Projektet tar upp frågor kring hur teknologiska förändringar är sammankopplade med viktiga förändringar i samhället och kulturen, hur de virtuella världarna kan förändra de politiska ekvationerna och hur de politiska systemen kan använda digitala medier som Internet för att undertrycka en motståndares aktiviteter.

Dokumentären fångar upp tre olika berättelser. Den presenterar de radikala förändringarna inom politiken via det offentliga nätverkandet och sätter ljus på hur den offentliga debatten och mobiliseringen utkristalliserades efter valet i Iran 2009. Efter tre årtionden av förtryck gav de sociala nätverken det iranska folket solidariteten som ett möjligt maktmedel, som närde ett hopp om att diktaturen skulle falla.

Emme Copparstad

One of the greatest threats to stability in the world is modern society’s dependency on oil. After peak oil, competition over the remaining oil reserves will stiffen. This has led – and will risk leading to a greater extent – to conflicts between countries and regions.

With this project, I want to create and communicate a vision of how we can move to a less oil-dependent society.

Ett av de största hoten mot stabilitet i världen är de moderna samhällenas oljeberoende. Efter peak-oil kommer konkurrensen om de återstående oljereserverna att hårdna. Detta har lett – och kommer i allt större omfattning att riskera att leda – till konflikter mellan länder och regioner.

Med det här projektet vill jag skapa och kommunicera en vision om hur vi kan förflytta oss i ett mindre oljeberoende samhälle.

Emma Persson

In my degree project, I study how I can used the system of fashion as a platform for political struggle; in this case against the occupation of the West Sahara. I visited the West Saharan refugee camps in Algeria along with a fashion photographer to take pictures for two different stories: a fashion report and an advertising campaign.

I want to explore fashions advocacy capacity and question the power structures in the private sector that maintain borders and attribute people different value.

I mitt examensarbete undersöker jag hur jag kan använda modesystemet som en plattform för politisk kamp; i detta fall mot ockupationen av Västsahara. Jag besökte de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet tillsammans med en modefotograf för att fotografera till två olika reportage, ett modereportage och en reklamkampanj.

Jag vill utforska modets opinionsbildande kapacitet och ifrågasätta maktstrukturer i det privata som upprätthåller gränser och tillskriver människor olika värde.

Bianca Nabuco

Extensions, retractions, and missing parts touches emotional aspects of inner life and uncontrollable human conditions as an intimate character that constitutes our selves. It surrounds the incompleteness of a body and its longing for connection. Touching the intimate quietness and a romantic melancholy of an absent body.

Impressions and images of the incomplete character of the being. Dualities and contradictions gain a similar character and are brought together, becoming one.

The human is suggested as an unconscious element of the work and is evoked through materials and simple objects of daily life that are transformed into poetic images when experienced through imagination, memories, materiality and associations.

Extensions, retractions, and missing parts berör känslomässiga aspekter hos det inre och det okontrollerbara mänskliga tillståndet i form av den förtroliga karaktär som utgör oss själva. Den omger kroppens ofullständighet och dess längtan efter sammanhang. En beröring av den intima stillheten och den romantiska melankolin genom en frånvarande kropp.

Intryck och bilder av varandets ofullständiga karaktär. Dualiteter och motsägelser förvärvar en liknande karaktär och förs samman och blir till ett.

Människan antyds som ett omedvetet element i verket och frammanas genom vardagens material och enkla föremål, som omvandlas till poetiska bilder när de upplevs genom fantasin, minnen, förkroppsliganden och associationer.

Pavel Fiorentino

This work started with questions about nostalgia and then continued as an investigation into the notions of the gaze and the poetic image. Employing simple tools in the form of photographic and sonic evidence, this project also reflects on nostalgia’s emotional relatives such as melancholy and even boredom, “the root of all evil — the despairing refusal to be oneself,”* a taboo and a sign of failure in the Experience Economy driven society.

The work stems from personal reflections on the abandoned countryside estates (“usad’ba” in Russian) in the Moscow area, built primarily between the 18th and early 20th centuries. These either permanent or summer residences of wealthy Russian families were appropriated by the Soviet State after the 1917 revolution. They were often converted into hospitals or recreational facilities and many were eventually left to dilapidate.

* = Søren Kierkegaard

Det här verket startade genom frågor kring nostalgi och fortsatte sedan som en undersökning av föreställningen om blicken och den poetiska bilden. Det här projektet använder enkla verktyg i form av fotografier och ljudbilder och reflekterar även kring nostalgins känslomässiga släktingar som melankoli och till och med uttråkning, ”roten till all ondska – den desperata vägran att vara sig själv”*, ett tabu och ett tecken på misslyckande i det Experience Economydrivna samhället.

Arbetet utgår från personliga reflektioner kring övergivna lantställen (”usad’ba” på ryska) i Moskvaområdet, byggda huvudsakligen mellan 1700-talet och det tidiga 1900-talet. De här antingen permanenta bostäderna eller sommarresidensen ägdes av förmögna ryska familjer och beslagtogs av den sovjetiska staten efter revolutionen 1917. De konverterades ofta till sjukhus eller fritidsanläggningar och lämnades till slut att förfalla.

* = Søren Kierkegaard

Caroline Wetterling

A three-minute love story

A dancing pavilion for tango

Tango is called “a three-minute act of love”. It’s the time two people who have never met, with different origins and different ages, have to look for and find each other. But behind the three minutes of love there is over a hundred years of knowledge, codes, and rites that facilitate and make the unique meeting possible.

I traveled to Buenos Aires, the home of tango, to study and document the milonga – the place where they dance tango.

The research work resulted in a script and a film that tells how the physical and ritual room combine to create an intimate space in a public place. With this as the foundation, I have designed a dance pavilion.

En tre minuter lång kärlekshistoria

En danspaviljong för tango

Tango kallas för en “kärleksakt i tre minuter”. Det är tiden två människor, som aldrig träffats, med olika ursprung och ålder, har för att söka och hitta varandra. Men bakom de tre minuterna kärlek finns över ett hundra år av kunskaper, koder och riter som underlättar och möjliggör det här unika mötet.

Jag reste till Buenos Aires, tangons hemstad, för att studera och dokumentera milongorna, platserna där man dansar tango.

Researcharbetet resulterade i en skrift och en film som berättar om hur det fysiska och det rituella rummet samverkar för att skapa ett intimt utrymme i ett offentligt rum. Med detta som underlag har jag formgivit en danspaviljong.

Martin Kallin

Samsa

A project about metamorphosis of furniture through wear and tear, where the life of the furniture is prolonged.

Samsa

Ett projekt kring möblernas metamorfos genom användning och slitage, där möblernas livslängd förlängs.

Emil Håkansson

For my Master’s project, I worked with the creation of brand identity by merging forms of produced objects with the structure of activity and ambitions already present in Löfstrands Workshop, Hägersten.

Our will to create furniture meant to live on through inheritance has together, with the possibilities of small scale production, created a foundation for expanded activity for Löfstrands.

The result of my work is a four-piece collection of furniture created with the ideals of Löfstrands: identity, storage and production capacity. A collection in which the customer is invited to co-create through art directing the pieces in order to bond with them and the workshop.

I mitt masterprojekt har jag arbetat med utvidgandet av Löfstrands verkstads (, Hägersten) identitet genom att bredvid befintlig verksamhet och ambitioner skapa en avsats för framtida nyproduktion av möbler.

Vår gemensamma vilja att skapa möbler menade att leva vidare genom arv har tillsammans med möjligheterna för småskalig produktion verkat som grunden ur vilken formgivningen är sprungen.

Resultatet är en möbelkollektion i fyra delar, skapad med Löfstrands ideal, identitet, lager och produktionskapacitet i åtanke. En kollektion i vilken köparen bjuds in till medskapande genom art-directing av färger, träslag och mått i samråd med verkstaden.

Erla Silfá Þorgrímsdóttir

Since September 2010 I have been recording found conversations in public spaces, mostly in urban surroundings in Stockholm. I work like a spy; I do not know the people I record. The information I gather is scattered, it is like when you move in the city walking down a street gathering small pieces of sentences from different individuals that melt into new meanings. I record with microphones that I hide in my ears which allows me to get closer to what I am recording. What I hear is what I record. The sound space in relation to my own body becomes important; how I move, how I turn my head and where I decide to go. My body becomes the performative tool of the recording. I am interested in using the sound recordings as a way to investigate these small voices that makes them self heard in our everyday life, as opposed to the dominating voice of the media and politicians. Voices that are usually not heard and considered of great importance. This project will be presented at Bio Rio in Stockholm 21th May 2012.

I mitt examensarbete är jag intresserad av individen i förhållande till dess roll som medborgare. En fråga uppstår kring hur olika vi förhåller oss till vår omgivning och att kollektiva erfarenheter inte tolkas på samma sätt. Sedan september 2010 har jag spelat in hittade samtal på offentliga platser, främst i stadsmiljöer i Stockholm. Jag arbetar likt en spion, jag känner inte de människor jag spelar in. Den information jag inhämtar är utströdd. Det är som när man rör sig i staden och går längs en gata och fångar upp små fragment av meningar från olika individer och som smälter samman till nya innebörder. Jag spelar in med hjälp av mikrofoner jag har dolda i öronen, vilket låter mig komma nära det jag spelar in. Det jag hör är vad jag spelar in. Ljudrummet i förhållande till min egen kropp blir viktigt – hur jag rör mig, hur jag vrider mitt huvud och vart jag bestämmer mig för att gå. Min kropp blir inspelningens verktyg. Jag är intresserad av att använda ljudinspelningarna som ett sätt att undersöka de små röster som hörs i vår samtid, men som inte är mediernas eller politikernas dominerande röster. Det här projektet kommer att presenteras på Bio Rio i Stockholm den 21 maj 2012.

Linnea Carlsson-Bay

My art has been defined by others as playful, mystical, and full of contrast in terms of expression. My own, further judgement is that it shows an alternative world based on components which can be seen as everyday things, which I charge into symbols. The ways in which I present my alternative worlds are based on my subject and include my role as a creator. I call the working method associative, and my artistic expression and narrative shifts drastically between perspective, time, space, and body. The fictitious narratives I put together consciously point out the problems in the thought and living patterns of our time, and the circulation where the subject is a natural part.

The projects I have worked most on during my time at Konstfack are the short film series Universe Family, a tragicomic portrayal of a fictitious parallel world, based on the home life of a gang of prefabricated dolls from a doll’s house, as well as projects associated with Africa and based on the metaphysical Joker, or Fool.

Min konst har definierats av andra som lekfull, mystisk och uttrycksmässigt kontrastrik. Min egen, vidare definition är att den visar på en alternativ värld utifrån beståndsdelar som kan ses som vardagliga ting, som jag laddar till symboler. Sätten jag presenterar min alternativa värld på utgår från mitt subjekt och inkluderar min roll som skapare. Arbetsmetoden kallar jag associativ och mitt konstnärliga uttryck och narrativ skiftar drastiskt mellan perspektiv, tid, rum och kropp. De fiktiva berättelser jag bygger ihop visar medvetet på problem i samtidens erkända tanke- och levnadsmönster och på de kretslopp där subjektet är en naturlig del.

De projekt jag jobbat mest med under min tid på Konstfack är kortfilmsserien Universe Family, en tragikomisk skildring av en fiktiv parallellvärld, som utgår ifrån hemmalivet hos ett gäng förfabricerade dockskåpsdockor, samt projekt som associerar till Afrika och utgår från den metafysiska Jokern eller Narren.

Karin Johansson

A journey for learning

I use during this examination the term journey to describe a perspective on learning. I see this journey as an ongoing learning process, that we all are traveling. The journey can appear differently for each one of us. We can travel with others and within our selfs. The only thing that we can’t know is where this journey will lead. We might see a direction, have a aim or a wish. But the only thing that will become true is the journey by itself.

During the journey we come across new experiences. These change and challenge our way of thinking. They accumulate new ideas and ways of living together. Our earlier experiences unite with the new ones and makes us move forward.

I come across this perspective on learning, during my field studies at the international township called Auroville, in the south of India. I spend two months in Auroville, to examine an environment with different and for me new ideas, both on education and society. The support of SIDA’s scholarship “Minor Field Studies” enabled me to do this journey.

The term journey helps me to understand this perspective on learning and my own experiences of this examination. To see where the journey for learning will lead me.

En resa för lärande

I denna undersökning använder jag mig av begreppet resa för att beskriva ett perspektiv på lärande.

Jag ser denna resa som en lärandeprocess, där vi alla är medresenärer. Denna resa kan se ut på olika sätt. Vi kan resa med andra och inuti oss själva. Det enda som vi inte kan veta är vart denna resa kommer leda. Vi kan ha en riktning, ett mål eller en önskan. Men det enda som kommer att ske är resan själv.

Under resans gång möter vi nya erfarenheter. Erfarenheter som förändrar och utmanar vårt sätt att tänka. Dessa erfarenheter öppnar upp för nya idéer och sätt att leva tillsammans. Våra tidigare erfarenheter förenas med de nya och får oss att utvecklas.

Jag upptäckte detta perspektiv på lärande under mitt fältarbete i ett internationellt experimentsamhälle kallat Auroville, i södra Indien. Jag spenderade två månader i Auroville, för att undersöka en miljö med andra och förde med mig nya idéer om både utbildning och samhälle. Stipendiet ”Minor Filed Studies” från SIDA gav mig möjligheten att genomföra denna resa.

Användningen av begreppet resa hjälper mig att förstå detta perspektiv på lärande och mina egna erfarenheter från undersökningen. För att se vart resan för lärande leder mig.

Nicola Bergström Hansen

“We didn’t commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world.”

– Jim Jones, on the Peoples Temple’s last recording in Jonestown, 18 November 1978

The Jonestown Library is an art project based on a list of 112 book titles that existed in the library in Jonestown. Using this list as a starting point, I work with various projects that aim to spread and preserve the library. The Jonestown Library has taken the form of such things as a listmania! list on Amazon.com where the titles are tracked, a blog, a one-day library with the available titles borrowed from libraries around Stockholm, a physical collection of all 112 titles in a suitcase and a proposal for public art in Gävle.

“If you had an important idea that you wanted to let everyone (in the world) know about, how might you go about letting them know?”

– Neil Postman and Charles Weingartner, Teaching as a Subversive Activity. [Book no. 102 in The Jonestown Library]

We didn’t commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world.”

– Jim Jones på Peoples Temples sista inspelning i Jonestown den 18 november 1978.

The Jonestown Library är ett konstprojekt baserat på en lista på 112 boktitlar som fanns i biblioteket i Jonestown. Utifrån denna lista arbetar jag med olika projekt som alla syftar till att bevara och sprida biblioteket. The Jonestown Library har bland annat tagit formen av en listmania!-lista på Amazon.com där titlarna spåras, en blogg, ett endagsbibliotek med de tillgängliga titlarna inlånade från bibliotek runt om i Stockholm, en fysisk samling av alla 112 titlar i en resväska och ett förslag på offentlig konst i Gävle.

“If you had an important idea that you wanted to let everyone (in the world) know about, how might you go about letting them know?”

– Neil Postman och Charles Weingartner, Teaching as a Subversive Activity.

Ingela Ihrman

A bud about to burst forth is attractive in its temporal exclusivity; it’s something to gather around and witness collectively. On the evenings of June 8 and 9, 2012, I will show the pink-white, pineapple-scented blossom of the giant water lily Victoria amazonica in a municipal botanical house in Skälby gård in northern Kalmar. The giant water lily is one of several plant species from a distant land whose public blooming in Sweden has become exotic fertility rites in miniature.

In a Western context, the tropical figures as something foreign, encumbered with both desire and anxiety. Sensations of adventure, passion, temptation, titillating threats, and especially a promise of something else are aroused. In the same way as the Orient, the Tropics function as a projection screen for the exotic dreams of the West – fantasies that say more about those who entertain them than the places they are projected on.

My poetry suite, The Tropics (Tropikerna), bears witness to exotic thirst and the desire for closeness.

En knopp på väg att slå ut lockar med sin temporära exklusivitet, den blir något att samlas kring och kollektivt bevittna. Kvällarna den 8 och 9 juni 2012 visar jag jättenäckrosen Victoria amazonica rosa-vita och ananasdoftande blomning i ett kommunalt tropikhus på Skälby gård i norra Kalmar. Jättenäckrosen är en av flera växtarter med fjärran hemvist vars publika blomningar i Sverige blir till exotiska fruktbarhetsriter i det lilla.

I en västerländsk kontext figurerar det tropiska som någonting främmande, behäftat med både lust och oro. Förnimmelser av äventyr, hetta, lockelse, kittlande hot och inte minst ett löfte om någonting annat väcks. På liknande sätt som Orienten, fungerar Tropikerna som en projektionsyta för västerlandets exotiska drömmar – fantasier som säger mer om de som hyser dem än platserna de projiceras på.

Min diktsvit Tropikerna vittnar om exotisk törst och längtan efter närhet.

Henrik Franklin

A work about text and pictures. Or, more specifically: about text and/or pictures.

A collection of publications where form and narration technique are completely subordianated to what was being told. Loosely interconnected stories played out within the borders of the same municipality.

“Take care of yourself.”
“Can I do anything else?! I’ll have to be fed, washed, dressed and undressed, go to the toilet, and cut my hair and nails. I’ll have to be attentive the whole time; there’s no bounds to my needs! Really, I’m no more than my own personal assistant for life.”

Ett arbete kring text och bild. Eller mer precist: kring text och/eller bild.

En samling publikationer där form och berättarteknik helt och fullt underordnats det berättade. Löst sammanlänkade historier utspelade inom samma kommungräns.

– Ta hand om dig.
– Jag gör väl inte annat?! Jag ska matas, tvättas, kläs på och kläs av, utföra toalettbesök och klippa hår och naglar. Hela tiden måste jag vara uppmärksam, det finns ingen hejd på behoven! Egentligen är man inte mer än sin på livstid anställda personliga assistent.

Nandi Nobell

This is the moment when the borders are blurred beyond recognition. What you do recognize is irrelevant — it is nothing but smoke and mirrors. Getting the point is only granted through the act of participation. The future will tell whether you could accept the reality of the situation, whether this entrance was for you.

Detta är det ögonblick då gränserna suddas ut bortom igenkännlighet. Vad du känner igen är irrelevant — det är en skenmanöver. Att ta till sig poängen är endast förunnat den som deltar. Framtiden kommer att förtälja huruvida du kunde ta till dig verkligheten i denna stund, huruvida denna öppning var avsedd för dig.

Bitte (Britt-Inger) Andersson

Dyke Hard is a feature film shown in the form of a trailer and a film poster. The film idea, manuscript, costumes, and props are all within the framework of the Storytelling master’s group. The degree project was to boil down the essence of the film into a trailer and a poster. Production will continue through the summer and film will hopefully have its première during the 2013 Göteborg Film Festival.

Dyke Hard is about a women’s rock band traveling to a music competition in the capital. On the way, they’re joined by a Thai boxer heading the same way, and together they meet with a number of adventures with ghosts, ninjas, prison riots and motorcycle gangs. The film is an homage to low-budget genre films and a potpourri of horror, rom-com, action, and sci-fi in the form of a road movie. Naturally, the film is also a musical, set – of course – in the 1980s. Bitte Andersson is the film’s screenwriter, director, producer, and costume assistant, in collaboration with a team of merry B-film enthusiasts.

Dyke Hard är en långfilm som visas i form av en trailer och en filmaffisch. Filmidé, manus, musik, kostym och rekvisita har tillkommit inom ramen för mastergruppen Storytelling. Examensprojektet är att koka ner filmens essens i en trailer och en poster. Produktionen kommer att fortgå under sommaren och filmen har förhoppningsvis premiär under Göteborgs filmfestival 2013.

Dyke Hard handlar om ett kvinnligt rockband på resa mot en stor musiktävling i huvudstaden. På vägen slår de följe med en thaiboxare som ska åt samma håll och tillsammans råkar de ut för en massa äventyr med spöken, ninjor, fängelseupplopp och motorcykelgäng. Filmen är en hyllning till lågbudget-genrefilm och ett potpurri av skräck, rom-com, action och sci-fi i form av en roadmovie. Givetvis är filmen också en musikal. Och såklart utspelar den sig på 80-talet. Bitte Andersson är filmens manusförfattare, regissör, producent och kostymör i samarbete med ett team av glada B-filmsentusiaster.

Anita Johannessen

These fragments of stories explore the relationship between architecture and narrative within design. Traces left behind in spaces are proof of the relation between man and the environment. It’s collecting evidence of the engagement between subjects and objects related to time, before they become traces of their own existence.

Dessa fragment av berättelser undersöker förhållandet mellan arkitektur och berättelse inom design. De lämningar som blivit kvar i rummen är bevisen på relationen mellan människan och miljön. De samlar bevis på engagemanget mellan subjekt och objekt i relation till tiden, innan de förvandlas till spår av sin egen existens.

Johanna Adebäck

‒ No Internet.

I cannot ask someone else to check something on the Internet for me.

‒ No mobile phone.

I cannot ask someone else to call or send messages for me.

I cannot receive calls on someone else’s mobile phone.

I am allowed to use landline telephones.

 

‒ Inget internet.

Jag får inte be någon annan att kolla något på internet åt mig.

‒ Ingen mobil.

Jag får inte be någon annan att ringa eller skicka meddelanden åt mig.

Jag får inte ta emot samtal på någon annans mobiltelefon.

Jag får använda fast telefoni.

Anna Nordström

Just read a magazine
that fucked up my day.*

In modern society a life dedicated to craft often doesn’t equate to a worthwhile vocation or a financially rewarding one. It conflicts with what people ordinary believe is normal work, as well as with their expectations about standards of living.**

I was given this world
I didn’t make it.***

* Jay Z
** Gael/ Kaur, 2002
*** Tu Pac

Maja Kolar

This project is based within a kitchen setting.
It aims to create a somewhat different notion of how such an environment operates and sets out to deliver a range of designed objects with converted use, to illustrate it.

It deals with material culture by exposing our immediate environments to change and questioning its pre-required criteria, both from a makers and users perspective.
By describing the chosen space with its embedded principles, the project seeks to
approach the environment in a different way and address people, more directly, to find new ways of using it.

The end result shows a workstation with a series of added-on objects of converted use, placed and arranged in different ways, working individually as well as a group, functioning separately as well as within the display; permitting the user, ultimately, to formulate their own setting for preparing, serving and consuming experiments.

Det här projektet är baserat i en köksmiljö.
Det siktar på att skapa en något annorlunda uppfattning om hur en sådan miljö fungerar med målet att leverera en serie formgivna föremål med konverterad användning för att illustrera detta.

Det handlar om den materiella kulturen genom att visa upp våra närmaste miljöer i syfte att förändra och ifrågasätta deras förutbestämda kriterier, både ur tillverkarens och användarens perspektiv. Genom att beskriva det utvalda rummet med dess inbäddade principer försöker projektet närma sig miljön på ett annorlunda sätt och att vända sig till människorna på ett mer direkt sätt för att hitta nya sätt att använda det.

Slutresultatet visar en arbetsstation med en serie ditlagda föremål med konverterad användning, placerade och arrangerade på olika sätt, där de fungerar enskilt eller i grupp, separat liksom inom utställningen, och låter användaren, till sist, formulera sin egen miljö för experiment i tillagning, servering och konsumtion.

Fernanda Torre

Recent investigations in cognitive neuroscience have shown that human behavior is guided by emotions. These emotions can be created and transformed by experiences and since expectation is one of the main psychological mechanisms in experiences we can state that through the manipulation of ‘expectation’ we can manipulate ’emotions’ and consequently manipulate people. With this project, I aspire to launch an ethical debate on the future and methods of Experience Design.

Den senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap har visat att det mänskliga beteendet styrs av känslor. De här känslorna kan skapas och omvandlas genom erfarenheter och då ens förväntningar är en del av av upplevelsernas huvudsakliga psykologiska mekanismer kan vi konstatera att man genom en manipulering av ”förväntningarna” kan manipulera ”känslorna” och därmed manipulera människorna. I och med det här projektet strävar jag efter att starta en etisk debatt kring framtiden och Experience Designs metoder.

Ploypan Theerachai

Play is becoming synonymous with creativity and problem solving.
Design is a problem solving process that relies on creativity.
Lately, designs have efficiently answered their functions.
Another new object then needs to attract users among all other perfectly functional objects.

My project focuses on a secondary function that will surpass primary function and cause it to give an object its ‘appeal’. How does an object make one feel? The ‘want’ that surpasses the ‘need’.

The project explores the perspective toward furniture and product design with the integration of play as a design method in order to create the object that not only blurs the line between function and emotional appeal, but also maintains physical performance while addressing emotional needs.

Leken håller på att bli synonym med kreativitet och problemlösning.
Design är en problemlösningsprocess som förlitar sig på kreativiteten.
På senare tid har design på ett effektivt sätt löst de här funktionerna.
Ett annat nytt föremål behövs då för att locka användarna bland alla andra perfekt funktionella föremål.

Mitt projekt fokuserar på en sekundär funktion som kommer att överträffa den primära funktionen och se till att ge föremålet dess ”lockelse”. Hur får ett föremål personen att känna sig? När övertrumfar ”vill ha” själva ”behovet”.

Projektet utforskar perspektivet mot möbler och produktdesign med leken integrerad som en designmetod i syfte att skapa objekt som inte bara suddar ut gränsen mellan funktion och känslomässig lockelse, utan även upprätthåller den fysiska funktionen, samtidigt som de uppfyller de känslomässiga behoven.

Cho-Jui Weng

Abstract Expressions of Traveling Fetishism

Depicting with a collage of various materials about how the world had been viewed through personal perspective which is in a rhythm of transformation between being home or away. Swaying between alienation and belonging, living in repeated daily routines and random encounters, travel represents a balance about staying on both sides at the same time. On the one hand, it is about one’s identity changing during a trip. New trips make new visions for both the place and the person; the existence of travelers and inhabitants also make the place become a new hybrid. How much does a person’s perspective blind or recreate the scenes of the places that he/she had been to? I would presume that these differences and misunderstandings make travel so fascinating and unforgettable for those who have experienced it.

This is a project about sharing these swinging differences through texts, objects and a visual collage.

Abstrakta uttryck för resande fetischism

Avbildar genom ett collage av olika material hur världen har betraktats genom det personliga perspektivet, som befinner sig i en rytm av förvandlingar mellan att vara hemma eller borta. Som ett vacklande mellan alienering och tillhörande och ett liv i upprepade dagliga rutiner och slumpmässiga möten representerar resandet en balans mellan att bli kvar på båda sidor samtidigt. Å ena sidan handlar det om att ens identitet förändras under en resa. Nya resor ger nya visioner åt både platsen och personen – närvaron av resenärer och invånare förvandlar även platsen så att den blir till en ny hybrid. Hur mycket förblindar eller återskapar en persons perspektiv scenen för de platser han/hon har besökt? Jag skulle anta att det är dessa skillnader och missförstånd som gör resandet så fascinerande och oförglömligt för alla som har upplevt det.

Det här är ett projekt om att dela med sig av dessa gungande skillnader genom texter, föremål och ett visuellt collage.

 

Pierce Healy

For many, contemporary jewellery is viewed as a conundrum. Comparable to trying to solve a Rubik’s Cube covered in Vaseline, whilst watching a David Lynch movie in the dark. It seems so serious, it is impossible to take it serious. However, adornment and jewellery hail from pre-civilisation, as does humour. I believe the pairing of humour with the most intimate applied art form of jewellery is an obvious match. Humour may appear frivolous to some, but within the genre of contemporary jewellery the benefits of humour are multifold, ultimately facilitating effective communication with a wider audience, beyond the contemporary jewellery milieu.

För många betraktas den samtida smyckekonsten som en gåta. Jämförbart med att försöka lösa en Rubiks kub insmetad i vaselin, samtidigt som man ser en film av David Lynch i mörkret. Det verkar så allvarligt att det är omöjligt att ta det på allvar. Prydnader och smycken förekommer dock redan i förhistorisk tid, liksom humorn. Jag anser att sammanställningen av humor med den mest intimt applicerade smyckekonsten är en uppenbar kombination. Humorn kan upplevas som ytlig av vissa, men inom genren samtida smyckekonst finns det många fördelar med humorn, där den ytterst underlättar den effektiva kommunikationen med den bredare publiken, bortom den samtida smyckekonstens miljö.

Bobi Prinz

In a series of works, I have created imitations, reduced according to scale, of the foundation and physical constructions that act in the global flow of objects or messages. These “transitional forms” function in concert with an ideological superstructure. In the work titled Advertising Pillar1 I present a construction, the surfaces of which are used for messages and announcements, and repudiate its purpose. I have reduced the space that is normally covered by posters to an empty, blank surface. The works Euro-pall and Container are likewise, in relation to the actual originals, further objectified. I have repudiated and isolated their concrete form.

1 STEALTH-monument for Joe Hill is the parallel name used as a proposal for a public work of art during the Hello Gävle (Hej Gävle) exhibition at the Gävle Art Centre, March 17 – May 6, 2012. There, I have proposed the work to be presented in a 1:1 scale, and that the structure be kept free of posters and messages.

I en serie verk har jag skapat efterbildningar, skalenligt förminskade, av de underlag och fysiska konstruktioner som verkar i globala flöden av objekt eller meddelanden. Dessa ”transitformer” verkar i samklang med en ideologisk överbyggnad. I verket Annonspelaren1 framhäver jag en konstruktion vars ytor används för budskap och meddelanden och förskjuter dess ändamål. Utrymmet som i vanliga fall täcks av affischer har jag reducerat till en tom, blank yta. Verken Euro-pall och Container är likaså, i relation till sina verkliga förlagor, ytterligare förtingligade. Jag har förskjutit och isolerat deras konkreta gestalt.

1 STEALTH-monument för Joe Hill är det parallellt existerande namnet som används i förslaget till offentligt konstverk under utställningen Hej Gävle på Gävle konstcentrum, 17 mars till och med 6 maj 2012. Där har jag föreslagit att verket skall uppföras i skala 1:1 och att formen måste hållas ren från affischer och budskap.

Louise Sille Krogh-Jacobsen

The core interest of my artistic practice concerns identity. My work deals with aspects connected to our existence; how our life is defined and formed by our contemporary time. In my Master’s project, I have been working with aspects of belonging, loss and identity.

Kärnintresset i mitt konstnärliga utövande är en fråga om identitet. Mina verk handlar om aspekter kopplade till vår existens; hur våra liv definieras och formas av vår samtid. I mitt masterprojekt har jag arbetat med aspekterna tillhörande, förlust och identitet.

Yi-Ying Hsieh

This project investigates and explores the relationship between humans and objects.

Can we design the relationship?

By exploring people’s different emotional reactions toward artifacts surrounding us in our daily life, I want to create new relationships between humans and objects in a more reasonable way in order to live with time based on our true needs.

Det här projektet undersöker och utforskar förhållandet mellan människor och föremål.

Kan vi designa det här förhållandet?

Genom att utforska människors olika känslomässiga reaktioner gentemot de objekt som omger oss i vår vardag vill jag skapa nya förhållanden mellan människor och föremål på ett mer förnuftigt sätt, för att vi ska kunna leva i vår tid baserad på våra verkliga behov.

Ece Canli

Everyone experiences pressure, in one way or another, that epidemically results in social suffering. With the very intention of reacting to this, the question is how design can be reconstructed as a political practice; as a tool, a language, a medium and eventually a catalyser for generating counter-pressure. Combining the collective-self with the designer-self, in this project the researcher has pursued new ways of positioning her practice in the field of activism by redefining it socially, politically, critically and aesthetically.

Silence of Academy has been built around the experience of sexual harassment against women particularly in academic institutions. Comprising several workshops, forums, field actions and productions, the project has canalized into a book in the form of a dictionary, a public intervention, an online platform and a video work. While the practice has been realised in Turkey with feminist activist groups belonging to different disciplines, the (re)presentation part which has dealt with the politics of spectatorship has been interpreted with another activist women group in a Swedish context.

Alla upplevelser pressar oss på ett eller annat sätt, som epidemiskt resulterar i ett socialt lidande. Genom själva avsikten att reagera på detta blir frågan hur design kan rekonstrueras som en politisk övning, som ett verktyg, ett språk, ett medium och till slut en katalysator för att skapa ett mottryck. Genom att kombinera det kollektiva jaget med designerjaget har forskaren i det här projektet följt nya sätt att positionera sitt utövande inom fältet aktivism genom att omdefiniera det socialt, politiskt, kritiskt och estetiskt.

Silence of Academy har byggts runt erfarenheten av sexuella trakasserier mot kvinnor, i synnerhet inom de akademiska institutionerna. Projektet består av flera workshops, forum, fältaktioner och produktioner och har kanaliserats till en bok i form av ett uppslagsverk, en offentlig intervention, en onlineplattform och ett videoverk. Samtidigt som verket har realiserats i Turkiet med feministiska aktivistgrupper som tillhör olika vetenskapsgrenar har (re)presentationsdelen, som har tagit upp åskådandets politik, tolkats av en annan kvinnlig aktivistgrupp i en svensk kontext.

Amba Molly

In my Master’s project Atlas, I visualize the dialogue between the craft world and the industrial world in the context of corpus. By looking differently at the tradition of making corpus, which has a long history, and by juxtaposing this craft world to the industrial world, I will create a visual and tactile landscape in which the aesthetics and materials of industrial and hand made objects are combined.

These combinations of materials and processes will give birth to ‘new corpus’ presented on their own landscape.

I mitt masterprojekt Atlas visualiserar jag dialogen mellan hantverksvärlden och den industriella världen inom kontexten corpus. Genom att på ett annorlunda sätt se på corpusskapandets tradition, med dess långa historia, och genom att ställa hantverksvärlden bredvid industrivärlden kommer jag att skapa ett visuellt och taktilt landskap i vilket estetiken och materialen i de industritillverkade och handgjorda föremålen kan kombineras.

De här kombinationerna av material och processer föder fram en ”ny corpus”, som presenteras i sitt eget landskap.

Carl Fredrik Hellström

The Legacy of Max Ros
I ett bortglömt rum i LM Ericssons gamla lokaler på Telefonplan arbetade förr i hemlighet en man vid namn Max Ros.

När jag började på Konstfack våren 2010 hittade jag av en slump detta rum. Jag kom snart därefter i kontakt med Max Ros, varpå han och jag inledde ett samarbete. Min uppgift har blivit att förmedla Max Ros historia till allmänheten i förhoppning om att förhindra människans undergång.

Under vårutställningen arrangeras guidade visningar till Max Ros före detta arbetsrum där man får ta del av det viktiga arbete han utförde där.

The Legacy of Max Ros

In a forgotten room in the former offices of LM Ericsson on Telefonplan, a man by the name of Max Ros worked in secrecy.

When I began at Konstfack in  the spring of 2010, I found this room by accident. Soon after I got in contact with Max Ros, whereupon he and I began a discussion. My task has been to convey Max’ story to the public, in the hopes of preventing the end of the human race.

During the spring exhibition, guided tours of Max Ros’ former workroom will be arranged, where people can learn about the important work he performed there.

Young Geum Cho

Once, I asked a shop assistant in a Tiffany’s store if I could get one of their boxes. The assistant flustered. I actually expected such reaction as I knew that the package nowadays is not a mere wrapping box.

Packaging is regarded as being as significant as the actual substance of commercial products. Even more so, packaging has become more significant than the actual content.

I combine jewellery and packaging in my jewellery work in order to make my own statement about the relationship between surface and substance in commercial culture.
With my artistic statement about packaging, I am shaping a critical discussion on the overwhelming illusion of consumption related to brand myths in commercial culture.

En gång frågade jag en expedit i en Tiffanybutik om jag kunde få en av deras askar. Expediten blev förvirrad. Jag förväntade mig i och för sig en sådan reaktion eftersom jag visste att förpackningen nuförtiden inte bara är en enkel låda.

Förpackningen betraktas som lika viktig som det egentliga kommersiella innehållet. Det är till och med så att förpackningen har blivit viktigare än det egentliga innehållet.

Jag kombinerar smycken och förpackningar i mitt smyckesarbete för att kunna framföra min egen uppfattning om relationen mellan yta och substans inom den kommersiella kulturen.

Med mitt konstnärliga uttryck om förpackningen skapar jag en kritisk diskussion om konsumtionens överväldigande illusion i förhållande till märkesmyter inom den kommersiella kulturen.

Ivan Chaparro

ResoundCity is a project inspired in the physical phenomenon of ‘resonance’ in relation to the complexity of walking and living in a modern city. Hundreds of sound clips recorded while walking through Stockholm were put together and the exhibition’s visitor can navigate through this archive of soundscapes in a series of ritualistic performances in which a chosen spectator from the crowd can trigger and control the sound interaction through her brain waves, in real time.

Acoustically, resonance means the reinforcement and prolongation of a sound when finding a synchronic vibration. In the project it symbolizes the way our attention works as a filter that selects and expands certain elements. By means of a Brain Interface, the concept of the installation extends this principle metaphorically to a specific person’s attention: her thoughts operate as fragments that connect her with a certain form of ‘resounding’ with a place, the manifestation of a bigger composition.

ResoundCity är ett projekt inspirerat av det fysiska fenomenet ”resonans” i förhållande till det komplexa i att promenera och bo i en modern stad. Hundratals ljudklipp, som har spelats in under promenader i Stockholm, sattes samman och utställningsbesökarna kan navigera sig fram genom detta arkiv av ljudlandskap i en serie ritualistiska uppträdanden i vilka en utvald åskådare ur massan i realtid kan utlösa och kontrollera ljudinteraktionen genom sina hjärnvågor.

Akustiskt innebär resonansen en förstärkning och förlängning av ett ljud när det hittar en synkronisk vibration. I projektet symboliserar detta hur vår uppmärksamhet fungerar som ett filter som väljer ut och expanderar vissa element. Genom ett hjärngränssnitt utvidgar installationens koncept denna princip på ett metaforiskt sätt till en specifik persons uppmärksamhet: hennes tankar fungerar som fragment som kopplar samman henne med en viss form av ”resonans” med en plats, såsom en manifestation av en större komposition.

Erik Olovsson

With the “Erik’s Design Bus” project, Erik Olovsson travels around Sweden in a motorhome converted into a design office, and offers his services on the local level.

Erik’s Design Bus is an experiment in being a self-propelled mobile design studio, with the opportunity of producing printed materials in smaller editions. “I want to study new ways of working and getting closer to the client’s operations.”

Maybe the local pizzeria needs help with new menus? New business cards for the dentist? A better logo for the local galleria, or a new sign for a farmer’s barn? The journey starts March 12th in Stockholm and runs through April 15th. The bus will visit a number of towns around the country.

The ambition is to find clients along the way through self-promotion or through the project’s website (www.eriksdesignbuss.se) where you can see where the bus is and read more about the project. The bus will stop in town squares and other public spaces where passers-by can drop in. Or you can call and book an appointment at a certain place.

Erik is focusing primarily on smaller businesses and individuals in order to get more personal contact. The project will also study the possibility of exchange of services instead of traditional payment – agreeing on what the service is worth and what could be given in exchange.

Apart from being a workplace and a meeting space for discussions on design, Erik’s Design Bus will also be galleria space. Perhaps there will be an exhibition or a release for something design-related during the trip. Or you can come in for a coffee and just sit and read design books, if you’d like.

“As a designer, it isn’t often you get deeper insight into your client’s operations. It’s easy to sit in the office, surfing design blogs, instead of finding inspiration on-site, in reality. Today’s technology has made it so people aren’t eager to move around, it’s easy to become static. People have meetings on Skype and contact through e-mail instead of meetings over coffee and a real visit.”

The Design Bus will also make field trips to businesses and people who are relevant to the development of the profession of design. It could be a certain production technique, an art exhibition, a print shop, or something else that adds something to the trip.

“The tools I use most often will be on the bus: computer, printer, camera, paper, cutting mats, and son on. I also want to test literally making use of the possibilities of the bus for creation. Can the journey itself be a design tool? Can the weight of the bus be used as a book press? Can we do anything with the vibrations from the bus? Is it possible to paint with exhaust?”

Med projektet Eriks Designbuss reser Erik Olovsson runt i Sverige i en husbuss, ombyggd till ett designkontor, och erbjuder sina tjänster på lokal nivå.

Eriks Designbuss är ett experiment i att vara en självgående mobil designstudio, med möjlighet att producera tryckt material i en mindre upplaga. “Jag vill undersöka nya sätt att arbeta och komma närmare uppdragsgivarens verksamhet”.

Kanske behöver den lokala Pizzerian hjälp med nya menyer? Tandläkaren nytt visitkort? Det lokala galleriet en bättre logotyp, eller bonden en ny skylt på ladan? Resan startar 12 mars i Stockholm och pågår till 15 april. Bussen kommer att besöka ett flertal orter runtom i hela landet.

Ambitionen är att hitta uppdragsgivare längs vägen genom egen marknadsföring, eller via projektets hemsida: www.eriksdesignbuss.se, där man också kan se var bussen befinner sig och läsa mer om projektet. Bussen kommer att stå på torg och andra offentliga platser där förbipasserande kan besöka bussen. Eller så ringer man och bestämmer träff på en viss plats.

I huvudsak riktar sig Erik till mindre företag och enskilda personer, för att få en mer personlig kontakt. Projektet kommer också att undersöka möjligheten till tjänsteutbyten istället för traditionell betalning, man kommer överens om vad tjänsten är värd och vad utbytet skulle kunna vara.

Förutom att bussen blir en arbetsplats och en mötesplats för samtal kring design, så kommer Eriks Designbuss att kunna vara en galleriyta. Kanske blir det en utställning eller release för något designrelaterat under resan? Eller så kan man komma in på en kaffe och bara sitta och läsa designböcker om man så vill.

“Det är sällan man som designer får en fördjupad inblick i uppdragsgivarens verksamhet. Det är lätt att bli sittandes på kontoret och surfa runt på designbloggar istället för att hitta inspirationen på plats i verkligheten. Tekniken idag har gjort att man inte gärna flyttar på sig, det blir lätt statiskt. Man har Skype-möten och mailkontakt istället för samtal kring en kaffe och ett verkligt besök.”

Designbussen kommer även att göra studiebesök hos företag och personer som är relevanta för utvecklingen av designyrket. Det kan vara en viss produktionsteknik, en konstutställning, ett tryckeri eller något annat som kan tillföra något till resan.

“I bussen kommer de verktyg att finnas som jag oftast använder; dator, skrivare, kamera, papper, skärmatta, etc. Jag vill också testa att bokstavligt utnyttja bussens möjligheter till skapande. Kan färden i sig bli ett designverktyg? Kan man använda bussens tyngd som bokpress? Kan man göra något med vibrationerna från bussen? Kan man måla med avgaserna?”

Atsuko Hamanaka

(A memorial space for the earthquake of the Pacific coast of Tohoku
2011/0311/14:46).

Science and mythology In Space.

(Ett minnesrum för jordbävningen utanför Tohokus Stillahavskust 2011.03.11.14:46)

Vetenskap och mytologi i rummet.

Ahmet Uslu

The primary aim of this project is getting a complete understanding of photography’s development process and looking into future, user-centered innovations.

Digital evolution changed the rules of product design. Products became a part of a complex system, consisting of a variety of different touch-points which also constantly extend. Photography and cameras are changing. Mobile phones, wireless connections and sharing platforms have a big impact on photography. Everything is getting connected to each other, both people and devices. How will digital photography adapt to this new world? How will people change their perception of images? Is it possible to design a camera considering all other systems around it? While designing a highly technological device, how can user-perspective be included in the design process?

Det primära målet med det här projektet handlar om att skaffa sig en fullständig förståelse för fotografins utvecklingsprocess och att titta på framtida användarcentrerade uppfinningar.

Den digitala evolutionen förändrade reglerna för produktformgivningen. Produkterna blev en del av ett komplext system, bestående av en rad olika beröringspunkter, som samtidigt ständigt utvidgas. Fotografin och kamerorna förändras. Mobiltelefoner, trådlös kommunikation och gemensamma plattformar har gett stora effekter på fotografin. Allt är sammankopplat med allt annat, både människor och apparater. Hur kommer den digitala fotografin att anpassa sig till denna nya värld? Hur kommer människorna att förändra sin uppfattning om bilderna? Är det möjligt att designa en kamera med utgångspunkt från alla andra system runt omkring den? Hur kan användarperspektivet inkluderas i designprocessen när man designar en högteknologisk apparat?

Monika Strasser

People hunting for beauty often forget the beauty of life. Beauty often generates pressure in society.
The objects refer visually to the process of beautification and to its daily rituals. These objects make a statement about and make one aware of the beauty craze. They also refer to natural beauty and the changes caused by the passing of time.

Människor som jagar efter skönhet glömmer ofta bort livets skönhet. Skönhet skapar ofta press i samhället.
Objekten hänvisar visuellt till försköningsprocessen och till dess dagliga ritualer. De här objekten uttalar sig om och blir till ett uttalande i medvetenhet om skönhetshetsen. De hänvisar även till naturlig skönhet och de förändringar som orsakas av tidens gång.

Yun Yu

Everything is connected and leaving traces in everything else.
For all the parallels, inversions, coexistences, truths and lies.

I am fascinated by the idea of creating a parallel reality; of having the ability to see several realms at once. Affected by an eastern way of thinking, I believe that the answer does not lie in only one thing, but rather flows and circulates in between things. There is nothing so absolute.

My Master’s project consists of some parallel projects:
Bouncing Thoughts – A book and also a performance/talk, which connects found references within the art and cultural range by an editorial voice;
Counter Occurrence – A video and also a deck of cards, which deals with the complexity and relationships of different (and different states of) objects.

Allting hänger samman och lämnar spår i allting annat.
För alla paralleller, inverteringar, samexistenser, sanningar och lögner.

Jag är fascinerad av tanken på att skapa en parallell verklighet, av att ha förmågan att se flera världar samtidigt. Jag är påverkad av ett österländskt sätt att tänka och tror att svaret inte återfinns i enbart ett ting, utan snarare flödar runt och cirkulerar mellan tingen. Det finns ingenting som är så absolut.

Mitt masterprojekt består av några parallella projekt:
Bouncing Thoughts – En bok och även en föreställning/föredrag, som kopplar samman hittade referenser inom konsten och den kulturella sfären genom en redaktionell röst.
Counter Occurrence – En video och en kortlek, som handlar om komplexiteten och relationerna mellan olika objekt (och deras olika tillstånd).

Kaifeng Duan

When we are observing or using something, its property changes because of the way we establish a relationship with it. Inspired by the Uncertainty Principle — a physical theory published by Heisenberg in the year of 1927 — I take both people and object as something always in an uncertain status. We cannot fully define an object, but only try to understand and live with it in a complex and constantly changing context.

Three pieces of furniture are created to visualize the idea about how the relationship between people and object could be from this viewpoint, exploring how far away people could accept the imperfect, but surprising truth of the world.

När vi observerar eller använder något förändras dess egenskaper genom vårt sätt att etablera en relation till det. Jag är inspirerad av Osäkerhetsprincipen – en fysikalisk teori som publicerades av Heisenberg 1927 – och tar mig an både människor och föremål som något som alltid befinner sig i ett osäkert tillstånd. Vi kan inte helt definiera ett föremål, utan bara försöka förstå och leva med det i en komplex och ständigt föränderlig kontext.

Tre möbler har skapats för att visualisera idén om hur relationerna mellan människor och föremål kan te sig ur den här synvinkeln och utforskar på vilket avstånd människor kan godta världens ofullständiga men överraskande sanning.

Brice Garrett

We live in a current state of flux. Among the transitions come new unfamiliar spaces. It’s the position of being in-between the familiar and the foreign, amid the habitual and the uncertain. Familiarizing and acclimating in this state is a process stimulated by perception. Among this state of flux, can jewellery contribute to this process of making one feel at home?

Vi lever i ett ständigt tillstånd av förändring. Bland övergångarna dyker det upp nya obekanta rum. Det är läget att vara mellan det välbekanta och det främmande, bland det invanda och det osäkra. Att vänja sig och acklimatisera sig i det här tillståndet är en process som stimuleras av varseblivningen. Kan smycken bidra till processen att känna sig som hemma i detta tillstånd av förändring?

Mia Larsson

“There is no such thing as either man or nature now only a process that produces the one within the other and couples the machines together.”*
*Giles Deluze and Felix Guattari

“Things, non humans, nature having equal significance as us, humans. They should also be an active part of mediating meaning and connections. Therefore we need to mobilize nature from the background.”*
*Bruno Latour

My work is a material study out from theories that share views on material and nature where materials are described as active, intelligent and interdisciplinary; part of the same continuum as us. This indicates a kind of material related ecology.
Jewellery could express believes, connects people and could be used as protection with talismanic powers.

I have chosen to work with nacre from the shell of the blue mussels and oysters. Relating it to jewellery is my way of investing and expressing the material.

”Det finns inget sådant ting som antingen människa eller natur nu, bara en process som producerar den ena inom den andra och kopplar samman maskinen.”*
*Giles Deluze och Felix Guattari

”Ting, ickemänniskor, naturen har samma betydelse som oss människor. De bör även vara en aktiv del i förmedlandet av innebörder och samband. Därför behöver vi mobilisera naturen ut ur bakgrunden.”*
*Bruno Latour

Mitt verk är en materiell studie utifrån de teorier som delar åsikten om materialen och naturen, där materialen beskrivs som aktiva, intelligenta och tvärvetenskapliga; som delar av samma kontinuitet som vi. Detta indikerar en sorts materialrelaterad ekologi.

Smycken kan uttrycka uppfattningar, knyta samman människor och kan användas som skydd med magiska krafter.

Jag har valt att arbeta med pärlemor från skalen på blåmusslor och ostron. Att relatera detta till smycken är mitt sätt att bekläda och uttrycka materialet.

Seung Jun

The atmosphere of space is like air, which flows from here to there, from inside to outside or vice versa. It flows in space and creates a certain mood. It floats in space and creates the relation between human beings and the space.
I made an object which changes the atmosphere. With this object, I tried to design the flow of the atmosphere in space.

Atmosfären i rymden är som luften, som flödar från hit till dit, från insidan till utsidan eller tvärtom. Den flödar i rymden och skapar en särskild stämning. Den svävar i rymden och skapar relationen mellan mänskliga varelser och rymden.
Jag har skapat ett föremål som förändrar atmosfären. Med det här föremålet har jag försökt designa atmosfärens flöde i rummet.

Mariana Cabello Campuzano

Jonas: WoW! Great picture ! =D

Hanna: Amazing vacation! Wish I could have come along….

Robert: Sweet! =)

Sanna: Seems you had a good time!

Helene: Nice pictures! In which city is this? We are planning to take vacations soon.

Daniel: So cool! What a nice colorful spot you found.

Anders: It’s called something like “Ambarovisa”, 1 hour away from the capital. It has great exotic views and little houses, and the locals are so so friendly. Amazing food also!! =D

Jonas: Wow! Fantastisk bild!! =D

Hanna: Underbar semester! Önskar att jag kunde följa med…

Robert: Snyggt! =)

Sanna: Ser ut som om du hade det bra!

Helene: Fina bilder! Vilken stad är det här? Vi planerar att åka på semester snart.

Daniel: Så coolt! Vilken trevligt färgstark plats du har hittat.

Anders: Den kallas för något i stil med ”Ambarovisa”, en timmes färd från huvudstaden. Det finns exotiska saker att titta på där och små hus och invånarna är bara så vänliga. Fantastisk mat också!!! =D

Annika Maria Peltoniemi

Topophilia

I have chosen to examine my own moving boxes, my own memories, my own feelings on moving and what it means to take your home with you. All this to create something, a piece of furniture, a container for transporting that feeling of home. A container for what is most important, for everything that says something about who I am – while the container says something about where I come from. I start based on myself and my experiences and adventures, and hope to be able to channel these feelings into a piece of furniture that can feel relevant to many more.

Topophilia

Jag har valt att syna mina egna flyttlådor, mina egna minnen, mina egna känslor kring flyttande och vad det innebär att bära med sig sitt hem. Allt detta för att skapa något, en möbel, en behållare för att transportera den där känslan av hem. En behållare för det som är allra viktigast, för allt det som säger något om vem jag är – medan behållaren säger något om varifrån jag kommer. Jag börjar med att utgå från mig själv och mina erfarenheter och upplevelser och hoppas kunna kanalisera dessa känslor till en möbel som kan kännas relevant för många fler.

Emma Rose Metcalfe

We’re creating a way to capture and share the things you know how to do with the world. It’s for autistic children to remember how to get dressed, for hipsters to peel bananas and perhaps for brands to provide better customer experience.

The tool is an app for knowledge exchange in the physical world. The system empowers people to feel proud about the value of knowledge within their social demographic. Culture is undergoing a shift from understanding what we do, to how we do it. Education is changing and How Do proposes new learning experiences built on a network of sharing and social validation.

* = Head over to How Do to test the beta app and exchange your knowledge.

Vi skapar ett sätt att fånga och upp och dela med oss av tingen du vet hur du ska göra med i världen. Det är avsett för autistiska barn för att de ska minnas hur de ska klä på sig, för hipsters att skala bananer och kanske för märken för att pröva att ge en bättre upplevelse för kunden.

Verktyget är en app för kunskapsutbyte i den fysiska världen. Systemet möjliggör för människorna att känna sig stolta över kunskapsvärdet inom det egna sociala segmentet. Kulturen genomgår en förändring från en förståelse för vad vi gör till hur vi gör det. Utbildningen förändras och How Do föreslår en ny lärupplevelse som bygger på ett nätverk av utbyte och social bekräftelse.

* = Sök upp How Do för att testa beta-appen och dela med dig av din kunskap.

Evelina Hedin

A space can consist of materials and structures, have a unique longitude and latitude on the global coordinate system, have a fixed height above sea level, or be located at the bottom of the sea or even deeper. A space can belong to a state or be owned by a private individual; it can be associated with the memory of what happened there previously. To be able to define a space requires a context. The space exists in relation to something measurable. We can also speak of finding ourselves in a space, the position of which is not physically determinable, and mean – for example – a discourse, an emotional state, or the Internet.

En plats kan bestå av material och strukturer, ha en unik longitud och latitud på jordklotets koordinatsystem, ha en bestämd höjd över havet eller vara belägen på havsbotten eller ännu djupare. En plats kan tillhöra en stat eller ägas av en privatperson, den kan vara förknippad med minnet av vad som tidigare inträffat där. För att kunna definiera en fysisk plats krävs ett sammanhang. Platsen existerar i relation till något mätbart. Man kan också tala om att befinna sig på en plats vars position inte är fysiskt bestämbar och mena till exempel en diskurs, ett känslotillstånd eller Internet.

Jungha Lee

Archetypes enable consumers to interpret products and to understand their meaning and usage better. By having a memory of the object people can utilize it. There are several products designed without having this idea of using archetypes in mind, but when it is applied in design it can have both advantages and disadvantages. My study deals with using archetypes in designing processes and also concentrates on the pros and cons. I have designed four products using two approaches which will help users recognize the intended purpose of designer.

Arketyper tillåter konsumenterna att tolka produkter och att på ett bättre sätt förstå deras innebörd och användning. Genom att ha ett minne av föremålet kan människorna använda det. Det finns flera produkter som designats utan att ha idén om att använda arketyper i åtanke, men när idén appliceras på design kan den innebära både fördelar och nackdelar. Min undersökning handlar om att använda arketyper i designprocesser och koncentrerar sig även på fördelar och nackdelar. Jag har designat fyra produkter med hjälp av två förhållningssätt, vilket kommer att hjälpa användarna att uppfatta designerns avsedda syfte.

Miwa Akabane

The pattern of storytelling is an endless chain of imagination. The story continues to narrate while transforming its appearance. The viewers connect their personal memories with the design which makes the differences in reaction. Storytelling is a succession from designer to viewer, as if to draw a spiral.

Pieces of Daily Life is a point of departure for the endless chain of imagination. I narrate a story of it in a textile pattern.

One day, I took pieces of wood. They had lines on their surface. Each line had a unique shape because they were a part of an annual ring. I saw them like a human fingerprint. There was nothing the same. Daily life as ordinary, but special days. There is nothing the same in a usual day.

Berättandets mönster är en oändlig kedja av fantasi. Berättelsen fortsätter att berätta sig samtidigt som den förändrar sitt yttre. Betraktaren kopplar samman sina personliga minnen med designen, vilket ger skillnaderna i reaktioner. Berättandet är en succession från designern till betraktaren, som om man ritade en spiral.

Pieces of Daily Life är en startpunkt för fantasins oändliga kedja. Jag framför en berättelse om detta i ett textilmönster.

En dag tog jag ett trästycke. Det hade linjer på ytan. Varje linje hade en unik form, eftersom den var en del av årsringarna. Jag uppfattade dem som ett mänskligt fingeravtryck. Där fanns inget som var det andra likt. Vardagen som ordinära, men speciella dagar. Där fanns inget som var detsamma som i en vanlig dag.

Sanna Marander

Solid Objects is a collection of objects and their cultural life, where the roles of the object, artist, collector, museum, writer, publisher and curator are suspended and reemerge in other possible forms. In this work, the text becomes an object, the pocket a museum, the collection a persona, the artist a curator, the writer a sign. While the paradigm of creativity embraces intangibility, the physical object will not disappear. So how, really, are these objects made? What lives will they be part of and live? Exploring the notion of ‘the thing’ can also be a way to reflect on larger things such as art, knowledge and culture, and how their constant commodification and simplification affect our relationship with the most basic of physical objects. How does a thing, even without commitment, temporarily become an art object?

Solid Objects är en föremålssamling och dess kulturella liv, där föremålets, konstnärens, samlarens, museets, författarens, förläggarens och curatorns roller upphör och återuppstår i andra möjliga former. I detta verk blir texten ett föremål, fickan ett museum, samlingen en varelse, konstnären dess curator, författaren ett tecken. Samtidigt som kreativitetens paradigm omfamnar det immateriella försvinner inte de fysiska föremålen. Så hur tillverkas dessa föremål? Vilka liv kommer de att bli en del av och leva? Ett utforskande av uppfattningen om ”tinget” kan även vara ett sätt att reflektera över de större tingen, såsom konst, kunskap och kultur och hur deras ständiga förenkling och förvandling till varor påverkar vårt förhållande till de mest grundläggande fysiska föremålen. Hur kan ett ting, även utan engagemang, tillfälligt förvandlas till ett konstföremål?

Luna Seo

“There are two ways to live:
you can live as if nothing is a miracle;
you can live as if everything is a miracle.”*
* Albert Einstein

Time is the most profound gift from Mother Nature that is given to all, alive or dead, conscious or unconscious. Considering time as eternal ephemerals, each instant is a destination where you pass by, never knowing what awaits. Not a single ‘now’ is the same. So consistent and everlasting, one can easily forget its weight, take it for granted.
One meets miracles at every single ephemeral, although some are forgotten and some remain. These everyday objects of this project catch the time from the sunlight and shed unexpected, unrepeatable moments for you to cherish. It unveils pieces of time through the meetings between light and light-refracting materials.

”Det finns två sätt att leva:
man kan leva som om inget är ett mirakel;
man kan leva som om allt är ett mirakel.”*
*Albert Einstein

Tiden är Moder Naturs största gåva till oss alla, levande eller döda, medvetna eller omedvetna. Betraktar tiden som en evig räcka flyktiga ögonblick, varje stund är en destination man passerar förbi, utan att någonsin veta vad som väntar. Inget enda ”nu” är det andra likt. Så konsekvent och evigt att man lätt kan glömma dess tyngd och ta det för givet.
Man möter mirakel vid varje enkelt ögonblick, även om några glöms bort och andra blir kvar. Vardagsföremålen i det här projektet fångar upp tiden från solskenet och avger oväntade ögonblick som inte kan upprepas, men som du kan bevara hos dig. Det avslöjar bitar av tiden genom mötet mellan ljuset och de material som bryter det.

Carl-Johan Rosén

Confronting the world as a digital being means that the world makes itself visible in the form of electrical potential differences, that these propagate on the surface of copper-coated green plastic and further on through silicon circuits to a virtual representation in the forms of ones and zeroes. A digital being can be completely immaterial and exist only within an available physical structure, or be a partially physical body that can move in the physical world.

As an engineer, I previously worked with creating reactive systems that change their behaviour depending on changes in the registered world around them. Up to a certain point, I believed that I controlled the system, that I understood why one change or another occurred. But these systems, each part of which I understood, displayed emergent behaviours that were unexpected to me. And I have been forced to re-evaluate my role in favour of a clearly more respectful way of meeting this digital other, these digital beings with whom we all share our everyday existence in different ways.

Att möta världen som digital varelse innebär att världen gör sig synlig i form av elektriska spänningsdifferenser, att dessa fortplantar sig på ytan av kopparbelagd grön plast och vidare genom kiselkretsar till en virtuell representation i form av ettor och nollor. En digital varelse kan vara helt immateriell och existera enbart inom en befintlig fysisk infrastruktur eller vara en delvis fysisk kropp som kan röra sig i den fysiska världen.

Som ingenjör har jag tidigare arbetat med att skapa reaktiva system som ändrar beteende beroende på förändringar i den registrerade omvärlden. Jag har programmerat artificiell intelligens i komplexa system med hundratals enheter. Fram till en viss punkt trodde jag att jag kontrollerade systemet, att jag förstod varför den ena eller andra förändringen inträffade. Men dessa system, vars varje del jag förstod, uppvisade för mig oväntade emergenta beteenden. Och jag har tvingats omvärdera min roll till förmån för ett betydligt mer ödmjukt sätt att möta denne digitala andre, dessa digitala varelser som vi alla på olika sätt delar vår vardag med.

Daniel Philip Veenboer

Supherb is an aeroponic herb garden for domestic use. Aeroponics is a technique used for growing plants in an air or mist environment, therefore eliminating the need for soil, pesticides, herbicides or fertilizer. Supherb uses this technique to allow users to grow their own herbs or replant fully grown ones that have been bought from a store. Once planted, the fine mist generated by an ultrasonic fogger will enable the herbs to develop a large root surface which will allow them to absorb nutrients more efficiently.

Supherb är en aeroponisk örtträdgård för användning i hemmet. Aeroponic är en teknik som används för att odla växter i en luft- eller dimmiljö, vilket därmed eliminerar behovet av jord, insektsgifter, växtgifter eller gödningsmedel. Supherb använder den här tekniken för att låta användaren odla sina egna örter eller omplantera inköpta plantor. Så snart de planterats kommer en fin dimma som skapas av en luftfuktare med ultraljud att hjälpa växterna utveckla en stor rotyta som gör att de kan absorbera näringsämnena på ett effektivare sätt.

Ekarach Kaewmahing

Pointlessness and nothingness expressed in an animated triptych, connected but from different points of view.

Chapter 1: The Creation of
Chapter 2: The Searching of
Chapter 3: Days & Nights

Meningslöshet och intighet uttryckt i en animerad triptyk, sammanhängande men med olika perspektiv.

Kapitel 1: Skapandet av
Kapitel 2: Sökandet efter
Kapitel 3: Dagar & nätter

Heyjoo Yang

My work is a clay installation in which I use unfired clay, mud as the material, the floor as the stage or canvas and my bare feet and hands as the tools. Each work is made on the site spontaneously; it is the result of ‘doing’ or ‘acting’ in which I try to focus my mind solely on the non-intentional movements. Therefore, each work is different each time and is never really finished until it is in place.

We live in a complex modern society where we are busy seeking a better future; we must be planning, thinking and calculating continuously to survive yet another day. My work is suggesting the opposite way of this modern life; it is uncalculated, unplanned and unintended beyond our conscious mind or the world of rational intellect. As such, I hope the work could appeal to people’s unconscious mind where it is the most natural, free and genuine.

Mitt verk är en lerinstallation i vilken jag använder mig av obränd lera som material, golvet som scen eller duk och mina nakna fötter och bara händer som verktyg. Varje verk skapas spontant på plats, det är resultatet av att ”göra” eller ”agera” i vilket jag försöker fokusera mitt sinne helt på de ickeavsiktliga rörelserna. Därför blir varje verk annorlunda varje gång och är aldrig avslutat förrän det är installerat.

Vi lever i ett komplicerat modernt samhälle, där vi är upptagna med att söka efter en bättre framtid – vi måste ständigt planera, tänka och beräkna för att överleva ännu en dag. Mitt verk antyder motsatsen till detta moderna sätt att leva. Det är oberäkneligt, oplanerat och oavsiktligt bortom vårt medvetna sinne eller det rationella intellektets värld. Som sådant hoppas jag att verket kan rikta sig till människornas undermedvetna, där de är som mest naturliga, fria och äkta.

Hampus Edström

Why do most homecare equipment and rehabilitation tools look so unattractive, compared to lifestyle gadgets like mobile phones? Humans are emotional creatures, pleasurable experiences motivate us, so how can medical devices designed for the home become more attractive to use? My Master’s project explores emotional durability and the possible effects of applying emotional values in stroke rehabilitation equipment. I have designed a device for making balance exercises — an important part of stroke rehabilitation — with the aim to create a product that motivates and appeals to the user.

Varför ser det mesta av all hemvårdsutrustning och alla rehabiliteringsverktyg så fula ut, jämfört med livsstilsprylar som mobiltelefoner? Människor är känslovarelser och behagliga upplevelser gör oss motiverade. Varför har då de medicinska apparater som designats för hemmabruk blivit så oattraktiva att använda? Mitt masterprojekt utforskar den känslomässiga hållbarheten och de möjliga effekterna av att applicera emotionella värden på utrustning för strokerehabilitering. Jag har designat en apparat för genomförandet av balansövningar – som är en viktig del av strokerehabiliteringen – med målet att skapa en produkt som motiverar användaren och faller denna i smaken.

Emilia Öster

How and where do we meet, in a time of constant connection and privatisation of public space? In my project, I propose a flexible, open meeting place in public space – a space within a space. Focusing on material and movement, I have tried to create spatial clarity.

Hur och var träffas vi i en tid av ständig uppkoppling och privatisering av det offentliga rummet? I mitt projekt har jag gjort ett förslag på en flexibel, öppen mötesplats i det offentliga rummet, ett rum i rummet. Med fokus på material och rörelse har jag försökt skapa rumslig tydlighet.

Julia Dalgren

‘Space’ is a common, yet abstract, word. Where does one space end and another begin? A space can be perceived in different ways, seldom according to the architect’s linear blueprints. I like working with space, against space, or in space.

The relationship of city dwellers to the forest is becoming more and more distant, but it’s still there – nature, wild and unruly, but constantly threatened by the city making everything more efficient. A project about two separate spaces meeting in one.

‘Plats’ är ett vanligt men abstrakt ord. Var slutar en plats och var börjar nästa? En plats kan upplevas på olika sätt och sällan enligt arkitektens linjära ritningar. Jag tycker om att arbeta med plats, mot plats, på plats eller med plats.

Stadsmänniskans förhållande till skogen blir mer och mer avlägset, men ändå så finns den där, naturen, vild och bråkig, men ständigt hotad av stadens effektivisering.
Ett projekt om två skilda platser som möts i en.

Joséphine Vejrich

In my work, I have studied picture and form as equivalent, supporting elements in the narration. I wanted to work out a form that gives the static picture unpredictability and life.

I visited Yakushima, an island in southern Japan of volcanic origin, during my term as an exchange student. The climate on Yakushima is subtropical, but becomes cooler in the forests up towards the mountain. The island is unique, with its ancient cedar trees and several species that only exist here. Shintoism believes that there are many gods of nature and that nature has a soul, or kami. When a place is worshiped, it is brought to life.

In my degree project I depicted Yakushima and the forest of Shiratani Unsuikyo. As time changes places, I want my pictorial narration to be changeable. I have constructed a folding technique that, depending on how you turn the pages or fold them, shows different places. As a walk of discovery in book form, I want the reader to fantasize, get lost, and discover without a given order or period of time.

I mitt arbete har jag utforskat bild och form som likvärdiga och bärande element i berättandet. Jag har velat arbeta fram en form som ger den statiska bilden oförutsägbarhet och liv.

Jag besökte Yakushima, en ö i södra Japan med vulkaniskt ursprung, under min termin som utbytesstudent. Klimatet på Yakushima är subtropiskt men blir kyligare vid skogarna uppåt bergen. Ön är unik med sina uråldriga cederträd och ett flertal arter som endast existerar här. Inom shintoismen tror man på naturgudar och att naturen har en själ, kami. När människan dyrkat en plats väcks den till liv.

Jag har i mitt examensarbete gestaltat ön Yakushima och skogen Shiratani Unsuikyo. Som tiden förändrar platser vill jag att min bildberättelse ska vara föränderlig. Jag har konstruerat en vikteknik som beroende på hur man bläddrar eller viker visar olika platser. Som en upptäcktspromenad i bokform vill jag att läsaren ska fantisera, gå vilse och upptäcka utan en given ordning eller tidsförlopp.

Joakim Ojanen

How a person reacts to the end of the world is a fact. When we can no longer change anything, when it is far too late.
Paintings and sculptures on the subject of the Point of No Return.

Hur reagerar människan när jordens undergång är ett faktum. När vi inte längre kan ändra på någonting, när allt är försent.
Målningar och skulptur kring ämnet Point of No Return.

Rafael Garrido

To encounter the other — be it a physical one or the encounter with the self — a self that we do not always recognize, could be described as “face to face”. How to represent that face? Each one has a face. How does the other or the “self” look like? It is an ambiguity that cannot be presented in absolute answers.

The “face to face” encounter is described as the ultimate situation. Could this meeting be provoked and/or emblematized without using the face’s ultimate power of expression?

It is a representation paradox that consists of various works, attempting to represent the face through absence and the encounter with that “other” in a cross-border manner, exploring the idea at various levels, materials and mediums as ceramics, sculpture, video, sound and photography.

Att möta den andre – vare sig det är ett fysiskt möte eller ett möte med jaget – ett jag som vi inte alltid känner igen, skulle kunna beskrivas som ”ansikte mot ansikte”. Hur avbildar man det ansiktet? Varje människa har ett ansikte. Hur ser det andra eller ”jaget” ut? Det är en dubbeltydighet som inte kan presenteras genom absoluta svar.

Mötet ”ansikte mot ansikte” beskrivs som den ultimata situationen. Kan det här mötet provoceras fram och/eller symboliseras utan att man använder ansiktets definitiva uttryckskraft?

Det är en representationsparadox som består av olika verk som försöker representera ansiktet genom frånvaron och mötet med detta ”andra” på ett gränsöverskridande sätt och utforskar idén på olika nivåer, genom olika material och medier, såsom keramik, skulptur, video, ljud och foto.

Henning Trollbäck

“A Tale in Reality” (Sagan inom verkligheten) was the title of an essay about Elsa Beskow by Tove Jansson. I borrowed the title because, in a way, it describes my degree project. During my studies, my interest in pictorial narration and children’s culture in general – fairy tales in particular – has increased. My degree project is an attempt at arriving at a method for telling stories, and the goal is that this will result in a picture book.

“Sagan inom verkligheten” var rubriken på en essä som Tove Jansson skrev om Elsa Beskow. Jag har lånat titeln för att den på sätt och vis beskriver mitt kandidatprojekt. Under utbildningen har mitt intresse för bildberättande och barnkultur i allmänhet och sagor i synnerhet ökat. Mitt kandidatprojekt är ett försök att hitta fram till en metod för att berätta historier, och målet är att det ska resultera i en bilderbok.

Joakim Petrusson

Up until 1950, the painter was an occupational group with high status and a strong professional identity: they stored their tools with care in a “paint box”. The modern painter still has professional pride, but as a result of various factors the use of the toolbox has decreased and most painters today keep their tools, brushes, and rollers in used buckets.

In my project, I study the possibility of reintroducing a paint box in a new way, a toolbag adapted to the needs of today’s occupational group. The idea is that it should both improve the storage of brushes, rollers, and other tools, and be a clear part of the painter’s professional identity.

Yrkesmålare var fram till 1950 en yrkesgrupp som hade hög status och en stark yrkesidentitet; med omsorg förvarade de sina verktyg i ”målarskrin”. Den moderna målaren har fortfarande kvar sin yrkesstolthet men som ett resultat av olika faktorer har användningen av verktygslådan minskat och de flesta målare förvarar idag sina verktyg, penslar och rullar i använda hinkar.

I mitt projekt undersöker jag möjligheten att på ett nytt sätt återinföra ett målarskrin, en verktygsväska anpassad till de behov yrkesgruppen har idag. Tanken är att den både ska förbättra förvaringen av penslar, rullar och övriga verktyg samt vara en självklar del av målarens yrkesidentitet.

Emin Durak

Taking bodily ‘repetition’ itself as a phenomenon, the ways in which ‘devotion’ is pursued as an embodied practice is the main research topic within this project. Apart from all dogmatically held attributions that are suggested for the concept of devotion, it has been noted that it is a highly aesthetic one. In order for collectives to pursue a devotional activity there are several aspects that are important: The Will, HA-HU (interaction) complex and repetition.

Infinitesimals Expressive is a 12 days lasting self-made choreography generated and modified by each fragmental participation. Visitors are invited to get into a dark, immense hole within which every gestural enactment of body returns back by repetition in different forms of sound and light, forming time and space, leading such equivocal generation of each self-made piece into a more profound, univocal composition. Within this piece no space, time, idea or culture is prior to movement; such movement that revolves around infinitesimal singularities through active synthesis of experience. Some components of this experience comprise of a floor that evokes rhythmic distortion synthesizer, a disco ball that draws melodic landscapes, and bodies that consensually act like a drum machine.

Technical coordination with: Kjetil Falkenberg Hansen (KTH)
Discoball crafted by & Decoration with: Siri Bahlenberg (Konstfack)
Invited guest artists (dance/choreography): Rachel Tess & Adam Schutt (Danshögskolan/Cullbergbaletten & Cullbergbaletten)

Det huvudsakliga forskningsämnet inom det här projektet är att ta själva den kroppsliga ”upprepningen” som ett fenomen, på det sätt ”fromheten” eftersträvas som en förkroppsligad övning. Bortsett från alla dogmatiskt upprätthållna bestämningar som antyds för begreppet fromhet har det noterats att det är mycket estetiskt. För att kollektiven ska kunna sträva mot fromhetsövningar finns det flera aspekter som är viktiga: Viljan, HA-HU (interaktion) komplexitet och upprepning.

Infinitesimals Expressive är en 12-dagars koreografi, egenhändigt skapad, modifierad och alstrad av varje fristående deltagande. Besökare bjuds in i ett mörkt oöverskådligt hål där varje enskild kroppsrörelse upprepas och återföds i olika former av ljud och ljus. Varje tvetydig, självständigt formad och genererad del binds i sitt skapande av tid och rum samman till en enhetlig och samstämmig komposition. I det här verket står ingen plats, tid, idé eller kultur högre än rörelsen. Och rörelsen kretsar kring ett oändligt singular genom en aktiv syntes av upprepning. Vissa komponenter i den här upplevelsen innefattar ett golv som triggar en rytmisk, förvrängd synt, en diskokula som målar melodiska landskap, och kroppar som vävs samman till en enhet och agerar trummaskin .

Teknisk samordning med: Kjetil Falkenberg Hansen (KTH)
Discoball och decoration med: Siri Bahlenberg (Konstfack)
Inbjudna gästartister (dans/koreografi): Rachel Tess & Adam Schutt (Danshögskolan/Cullbergbaletten& Cullbergbaletten)

Viktoria Kindstrand

Adaptation – In the Clutches of a Discourse

The installation Socializing rooms sprang from people’s stories about the pressure for adaptation in the meeting with powerfully socializing institutions such as school and health care. Socializing rooms is a part of the master project Adaptation – In the Clutches of a Discourse that touches upon discursive power and knowledge structures. The project studies the significance of being an individual in the grip of society, with embedded ways of thinking, evaluating, and acting. One example of how a discursive understanding and knowledge circulates is the uses of the DSM – the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. The DSM is a manual used within psychiatry for diagnosing mental illness. It consists of checklists of symptoms for diagnosis. The symptoms are described behaviours, perceived mental states, and other physiological conditions, which are placed in relation to what is regarded as normal.

I reflect on the diagnostic models of explanation – conditioned by the period – for human suffering, emotional states, and other deviant behaviour. Hysterics have had their time, as did mad travellers and homosexuals. The diagnoses strengthen and confirm norms and boundaries. The Zeitgeist of our time singles out those who haven’t succeeded in adapting to the norms, largely through diagnoses of attention deficits and low- or hyperactivity disorders such as ADHD.

Anpassning – i klorna på en diskurs

Installationen Socialiserande rum är sprungen ur människors berättelser om kravet på anpassning i mötet med starkt socialiserande institutioner såsom skola och sjukvård. Socialiserande rum är en del av masterprojektet Anpassning – i klorna på en diskurs som rör diskursiva makt- och kunskapsstrukturer. Projektet undersöker innebörden av att vara människa i samhällets grepp, med inbyggda sätt att tänka, värdera och handla. Ett exempel på hur ett diskursivt sätt att förstå människan cirkulerar är användandet av DSM – Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. DSM är en manual som används inom psykiatrin vid diagnosticering av mental ohälsa. Manualen består av checklistor på symptom för diagnoser. Symptomen är beskrivna beteenden, uppfattade sinneslägen och andra fysiologiska effekter, vilka ställs i förhållande till vad som anses vara normalt.

Jag funderar över olika tidsbundna diagnostiska förklaringsmodeller för mänskligt lidande, känslolägen eller avvikande beteenden. Hysterikorna har haft sin tid. Mad travellers och homosexuella likaså. Diagnoserna befäster och bekräftar normer och gränser. Vår tids Zeitgeist pekar ut dem som inte klarat anpassningen till normer, t. ex. i skolan genom diagnoser på uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar, som ADHD.

Lotta Olsson

My degree project deals with my inspiration from a trip through Guatemala, Honduras, and finally New York. Three vastly different places with sharp contrasts. Starting from the illustrations I made, with impressions of the various places, I then translated these into three rugs and a sculpture. The accompanying picture is a process picture from the work on the sculpture, which will be cast in bronze.

Mitt examensarbete handlar om min inspiration från en resa genom Guatemala, Honduras och slutligen New York. Tre väldigt olika platser med skarpa kontraster. Med utgångspunkt i illustrationer som jag gjort, med intryck från de olika platserna, har jag sedan översatt dessa till tre mattor och en skulptur. Den medföljande bilden är en processbild ifrån arbetet med skulpturen, som kommer att gjutas i brons.

Cora Hamilton

Clothing on a spool. A collection within the strict framework of the tool where fabric and clothes are constructed at the same time. All the garments go together with each other through threads. I’m rebuilding to weave anew.

Plagg på rulle. En kollektion inom verktygets strikta ramar där tyg och kläder konstrueras på samma gång. Alla plagg hör ihop med varandra genom trådar. Jag bygger om för att väva nytt.

Sofia Hultin

Everyone Has To Shower is a locker room, a toad, a disco, a hiding place and a school presentation. It’s an unexpected speck of glitter, featuring shower room acoustics and an obstacle course. It’s a show that is sadder and more hopeful than one would think. Welcome!

Participants: Ebba Ekstrand, Emma Björk-Jäderlund, Fanny Leander, Hanna Gustavsson, Hanna Kisch, Ingela Ihrman, Johan Eriksson and Josefine Larson Olin.

Place: Hägerstensåsens School Gymnasium
Time: 7:00 PM, May 17 and 18
Free admission
RSVP to sofia@sofiahultin.com

Alla måste duscha är ett omklädningsrum, en padda, ett disco, ett gömställe och en redovisning. Det är ett oväntat glitter, duschrumsakustik och hinderbana. Det är en föreställning som är mycket sorgligare och mer hoppfull än vad man kan tro. Välkommen!

Medverkande: Ebba Ekstrand, Emma Björk-Jäderlund, Fanny Leander, Hanna Gustavsson, Hanna Kisch, Ingela Ihrman, Johan Eriksson och Josefine Larson Olin.

Plats: Hägerstensåsens skolas gympasal
Tid: 19:00 17/5 och 18/5
Fri entré
Osa till sofia@sofiahultin.com

Andreas Bergström

In my degree project I have designed a motor home and studied how the aesthetics and the experience have changed over the years.

The result is Core Camper, where I’ve re-connected to the swedish cottage of the 1930’s and its simple aesthetics and aim to allow people to live close to nature.

I mitt examensarbete har jag designat en husbil och undersökt hur estetiken och upplevelsen har förändrats genom åren.

Resultatet är Core Camper, där jag återkopplat till 30-talets sportstuga och dess enkla estetik och målsättning att låta människor leva nära naturen.

Shuzhen Zhang

In reality, everyone has psychological problems with different levels. As for mental illness, the people who have slight mental illness can balance his/her mind through self-adjustment in short periods. The patient with slight mental illness can heal through mental treatments without medications. The moderate and strong patients can still go back to a normal life after they take the standard or advanced mental illness treatments. In fact, it is not easy to take the first step to do therapy with your own courage and even if you take the first step, you still have to wait a long time to get started with therapy. The mental illness problem is getting more and more serious. It will affect our life and development of the whole world.

My goal for this Master’s project is to design a space for the people who have mental health problems. In this space, he/she can express his/her emotions and get better healing effects from it. This space also works for the therapy process. Using this kind of healing space as a home for the patient, he/she can live there for a period of time and do the therapy inside this ‘home-space’.

I verkligheten bär alla på psykologiska problem på olika nivåer. När det gäller psykisk sjukdom kan de människor som lider av lättare psykiska sjukdomar under kortare perioder uppnå balans genom den egna anpassningsförmågan. En patient med en lättare psykisk sjukdom kan läkas genom psykisk behandling utan medicinering. De måttligt starka patienterna kan ändå återgå till ett normalt liv efter att de har genomgått en normal eller avancerad behandling mot sina psykiska sjukdomar. Det är i själva verket inte lätt för det egna modet att ta det första steget för att genomgå en behandling och även om man skulle ta det första steget måste man fortfarande vänta en längre tid innan behandlingen sätter igång. Problemet med psykiska sjukdomar håller på att bli allt allvarligare. Det kommer att påverka våra liv och utvecklingen för hela världen.

Mitt mål för det här Masterprojektet är att designa ett rum för människor som har problem med sin mentala hälsa. I det här rummet kan han/hon uttrycka sina känslor och få en bättre läkande effekt genom detta. Det här rummet fungerar även för behandlingsprocessen. Om man använder ett läkande rum av det här slaget som ett hem åt patienten kan han/hon bo där under en tid och genomföra behandlingen inuti detta ”hemrum”.

Supawan Sihapoompichit

The change in dining traditions is the result of the living speed of modern society. ‘Convenience’ is what we embrace without a second thought. The single-use food container has changed our attitude towards lifestyle and dining values immensely. They are meant to be easy, BUT with consequences…

‘Trash’, ‘hazardous to health’, ‘the lack of social relationships’ and more…Does this flood of problems ring any bells?

This is a great realization for a traditional potter en route to finding her way to make traditional pottery more relevant in contemporary society. She understands that there is an urgent comment to be made for the sake of her profession and concerns.

This is what she found on people’s tables these days once she looked beyond her potter’s wheel.

Förändringen i middagstraditioner beror på livets hastighet i det moderna samhället. Vi omfamnar ”bekvämligheten” utan vidare. Engångsförpackningen har på ett genomgripande sätt förändrat våra attityder gentemot livsstilar och middagsvärden. Det är meningen att de ska vara lätta att använda, MEN de medför konsekvenser…

”Skräp”, ”hälsofarligt”, ”bristen på sociala relationer” med mera… Låter denna ström av problem bekant?

Det här är en fantastisk insikt för en traditionell krukmakare som är på väg att söka sig en väg att göra den traditionella keramiken mer relevant i dagens samhälle. Hon förstår att det finns en viktig kommentar att göra både om sitt yrke och om sin oro.

Det här är vad hon hittade på människors bord vid den här tiden, så snart hon såg bortom sin egen drejskiva.

Yusi Chen

My project consists of a series of art works that are inspired by my own experiences of pain, both physical and mental. The visual style is dark, Gothic and creepy, but is still able to deliver my aesthetic.

Mitt projekt består av en serie konstverk som är inspirerade av mina egna upplevelser av smärta, både fysisk och mental. Den visuella stilen är mörk, gotisk och kuslig, men kan ändå fortfarande förmedla min estetik.

Daria Makarenko

Bricks, wall stones, pavement panels and slabs: these are standardized objects, having certain function and usage, puzzle details constructing the architectural and urban environment.
I want to follow the gradational process of ceramic, transferring from architectural element into an object with highly expressive and communicative power. I create my own bricks, stones and pavement tiles to use them as mediators between me and a viewer; to bring up and share my thoughts, written fragments and metaphorical statements which together build up an archive of our common communicative experience, which keeps space for personal interpretation.
I use street space as a free stage, open for discussions, arguments, opinions and lyrical remarks. My objects, as urban interventions, not only tag my presence at the particular place, but also work together with the surrounding they are brought to. They fill up missing-brick spaces, rebuilding the stone voids and exchange damaged elements.

Tegelstenar, murstenar, trottoarstenar och plattor: det här är standardiserade föremål med vissa funktioner och användningsområden, pusseldetaljer som bygger upp den arkitektoniska och urbana miljön.
Jag vill följa keramikens gradvisa process genom överföring från arkitektoniska element till objekt med en mycket uttrycksfull och kommunikativ kraft. Jag skapar mina egna tegelstenar, trottoarstenar och plattor och använder dem som medlare mellan mig och betraktaren, för att ta upp och dela mina tankar, skrivna fragment och metaforiska uttalanden, som tillsammans bygger upp ett arkiv av vår gemensamma kommunikativa erfarenhet, och som bevarar en plats för personlig tolkning.
Jag använder gaturummet som en fri scen, som är öppen för diskussioner, argument, åsikter och lyriska kommentarer. Mina objekt, såsom urbana interventioner, taggar inte bara min närvaro på den aktuella platsen, utan samarbetar dessutom med de omgivningar de har förts till. De fyller ut tegeltömda utrymmen och återskapar stenhålen och byter ut skadade element.

Emmelie Golabiewski

Ekudden

A family estate with roots in the 1750s used as a summer villa and passed down for three generations. The devastation was enormous and nothing remained of the former summer idyll. The showy houses have become unrecognizable ruins under a blanket of earth.

I want to build an open-air museum on Ekudden, which in practice means that the place will be given a graphic profile and informational signs. The open-air museum will describe the cultural and historical environment and give visitors a picture of how the area might have looked. The ruins will get their old names back, thereby bestowing an identity upon them.

I have been working according to the thesis that it is a democratic right to learn about our common cultural heritage. It is therefore unfair to let Ekudden fall into oblivion.

Ekudden

Släktgården med anor från 1750-talet användes som sommarnöje och hann gå i arv i tre generationer. Förödelsen var enorm och av den forna sommaridyllen återstod intet. De pråliga husen har blivit till oigenkännliga ruiner under ett täcke av mull.

Jag vill uppföra ett friluftsmuseum på Ekudden, vilket i praktiken innebär att platsen får en grafisk profil och informationsskyltar. Friluftsmuseet ska beskriva den kulturhistoriska miljön och ge besökaren en bild av hur området kan ha sett ut. Ruinerna ska få tillbaka sina gamla namn och därmed tilldelas en identitet.

Jag har arbetat efter tesen att det är en demokratisk rättighet att få ta del av vårt gemensamma kulturarv. Därför är det inte rättvist att låta Ekudden falla i glömska.

Aiko Kubo

We are surrounded by invisible bubbles which are used in the protection of ourselves as an invisible wall that forms our territory. The bubbles are explored as a mixture of feelings, emotions, imagination and thoughts which we carry with us and which are formed by our perception of our environments. I suggest that the formation of the bubbles is different at every moment, depending on how we feel about our external situation.

I attempt to put forward the notion that we live in our own interpretations of our environments and embody the relationship between the bubbles and environment through an unpredictable situation which can be the driving force of the bubbles.

* = W.H. Auden, I Have No Gun, But I Can Spit, 1966.

Vi är omgivna av osynliga bubblor, som används till skydd av oss själva som en osynlig vägg som formar vårt territorium. Bubblorna utforskas som en blandning av känslor, fantasi och tankar, som vi bär med oss och som formas av vår uppfattning av våra omgivningar. Jag antyder att bildandet av bubblorna är olika för varje ögonblick, beroende på hur vi känner för våra yttre omständigheter.

Jag gör ett försök att framföra uppfattningen att vi lever i våra egna tolkningar av våra omgivningar och förkroppsligar relationerna mellan bubblorna och miljön genom en oförutsägbar situation, som kan utgöra bubblornas drivande kraft.

* = W. H. Auden, I Have No Gun, But I Can Spit, 1966

Lilian de Souza

Do we need references in order to understand objects?
How much familiarity does an object need to be understandable and accepted?
How far can an alienation from an archetypical object go until we lose contact to its usability?
The table installation Put it on the Table, shows tableware objects that fluctuate between archetypes and strange, unrelated new creations.
In this constellation, it tries to offer new possibilities of perceiving tableware objects and question norms and rituals concerning contemporary food- and eating-culture.
The photo Still Life, reflects on the independent existence of everyday objects.

Behöver vi referenser för att kunna förstå föremålen?
Hur stor igenkänning behöver ett föremål för att vara begripligt och accepterat?
Hur långt kan man driva förfrämligandet från ett arketypiskt föremål innan man förlorar kontakten med dess användbarhet?
Bordsinstallationen Put it on the Table visar porslin och bestick som fluktuerar mellan arketyper och underliga, orelaterade nya skapelser.
I den här konstellationen försöker den erbjuda nya möjligheter att uppfatta föremålen och att ifrågasätta normer och ritualer kring dagens mat- och ätkultur.
Fotografiet Still Life är en reflektion över vardagsföremålens självständiga existens.

Anne-Liis Kogan

The starting points of my work are scenes/situations from our everyday life. I am interested in the subtle violence that often goes unnoticed as we are coexisting and inhabiting the public realm. The scenes are my observations from the subway. The subway is a closed, confined space where we coexist for different periods of time. There is a scene and an audience with every observed situation. What type of roles are we playing when communicating violence or xenophobia? What role is “on” and what roles are “off” when we invade or impose others in the public realm?

As a method I work with staging and/or retelling situations that can be experienced as a mix of documentary and staged scenes. I re-write and reinterpret these situations by collaborating with extras, non-actors and dancers that alter the stories from the subway into new situations.

 

Utgångspunkterna för mitt verk är scener/situationer ur vårt vardagsliv. Jag är intresserad av det subtila våld som ofta passerar obemärkt förbi medan vi samexisterar och befolkar det offentliga rummet. Scenerna är mina observationer från tunnelbanan. Tunnelbanan är ett slutet, instängt rum där vi samexisterar under olika perioder av vår tid. Det finns en scen och en publik för varje observerad situation. Vilka slag av roller spelar vi när vi kommunicerar våld eller främlingsfientlighet? Vilken roll är ”på” och vilka roller är ”av” när vi invaderar eller tränger oss på andra i det offentliga rummet?

Som metod arbetar jag med att iscensätta och/eller återberätta situationer som kan upplevas som en mix av dokumentär och regisserade scener. Jag skriver om och omtolkar de här situationerna genom att samarbeta med statister, ickeskådespelare och dansare, som förändrar berättelserna från tunnelbanan till nya situationer.

Sara Lundkvist

My Master’s project is an artistic investigation in glass based on values, aesthetics and social aspects connected to the ‘New Age’ movement and its material artifacts. Looking at how artifacts are used as vessels of meaning and spirit, I want to explore aspects of desire and our ability to charge things with values like hope, faith and dreams. I am investigating how material objects and things can carry a deeper importance and value depending on what we charge them with; values that can even be supernatural or magical.

By using a fieldwork method in the investigation of the movement, social and material relations, I want to use craft’s ability to tell and rewrite stories and reflect on material cultures, the materiality of objects and their relations to humans. The works are based on material expressions that are formed to be shown as material communication or material storytelling.

Mitt masterprojekt är en konstnärlig undersökning i glas baserat på de värden, den estetik och de sociala aspekter som förknippas med ”New Age”-rörelsen och dess materiella artefakter. Jag ser på hur artefakterna används som kärl för innebörder och andlighet och vill utforska begärets aspekter och vår förmåga att förändra tingen med värderingar som hopp, tro och drömmar. Jag undersöker hur de materiella föremålen och tingen kan bära med sig en djupare betydelse och värde beroende på vad vi laddar dem med, värden som till och med kan vara övernaturliga eller magiska.

Genom att använda fältarbetsmetoden i undersökningen av rörelsen, sociala och materiella relationer, kommer jag att vilja utnyttja hantverkets förmåga att berätta och skriva om berättelserna och reflektera kring materiella kulturer, objektens materialitet och deras förhållande till människorna. Verken är baserade på materiella uttryck som är formade för att visas som materiell kommunikation eller ett materiellt historieberättande.

Sam Kennedy

For far too long we have been sitting comfortably inside our institutions!

The project Why Are All the Chairs at Konstfack Red? takes its starting point from the idea that institutional environments and the furniture within them ‘fit’ the bodies that work there; they come to look like ‘us’. If learning is about ‘leaving one’s’ comfort zone, then how can our learning environments become less comfortable, fit less well? Wouldn’t we learn more if our chairs forced us to stand up?

Alltför länge har vi suttit bekvämt tillbakalutade inne på våra institutioner!

Projektet Varför är alla stolar på Konstfack röda? har som sin utgångspunkt tanken att institutionsmiljöer och möblerna i dessa ”passar” de kroppar som arbetar där, de kommer till att likna ”oss”. Om inlärning handlar om att ”lämna sin” bekvämlighetszon – vad kan man då göra för att göra våra inlärningsmiljöer mindre bekväma, att passa sämre? Skulle vi inte lära oss mer om våra stolar tvingade oss att stå upp?

Lina Pihl

When I was a kid, I loved to sing and perform. So one day my parents gave me a microphone and all of a sudden I got shy.

Through that object I got to experience myself in for me a completely new way. The sound that I was making echoed back to me, but I couldn’t recognize it as me. The microphone transformed my voice, taking it outside of my body and made me experience myself as a spectator.

The close relationship between object and body became my entry and my project started as an investigation of the border between everyday objects and the body.

I wanted to physically visualize this merge of body and object and create a body of work that both talked about identity and opened up for a new way of looking upon identity by using the object reference and put it in a new body context. To humanize the objects in this merge with the body, makes it possible to experience identity outside the physical body, where the mind can deconstruct the visual information and reassemble it to an own interpretation.

I position myself as a material artist within the field of jewellery and corpus, where the connecting link is the body.

Som liten älskade jag att sjunga och uppträda. Så en dag fick jag en mikrofon av mina föräldrar och helt plötsligt blev jag blyg.

Genom det här objektet fick jag uppleva mig själv på ett helt nytt sätt. Det ljud som jag skapade ekade tillbaka, men jag kunde inte identifiera det som jag. Mikrofonen transformerade min röst, tog den utanför min kropp och det gjorde att jag upplevde mig själv som en åskådare.

Den nära relationen mellan objekt och kroppen blev min ingång och mitt projekt börjande som ett undersökande av gränsen mellan våra vardagsobjekt och kroppen.

Jag ville visualisera denna sammansmältning av kropp och objekt pysiskt, och skapa konstverk som både talade om identitet och möjliggjorde för ett nytt sätt att se på identitet, genom att använda objektet som referens i en ny kroppskontext. Att förmänskliga objekten genom denna sammansmältning av kropp och objekt, möjliggör att identitet kan upplevas utanför den pysiska kroppen, där sinnet kan dekonstruera den visuella informationen för att sedan återformas till en egen tolkning.

Jag positionerar mig som materialkonstnär inom smycken och corpus, där kroppen är det sammanlänkande.

Petrea Mellgren

My degree project is a study of textile seating surfaces. I have sought to create textile seating surfaces where the fastenings create the form and contribute to the aesthetical expression. I have taken inspiration from the various elements of the fabric.

Mitt examensarbete är en undersökning av den textila sittytan. Jag har strävat efter att skapa textila sittytor vars fästanordning utgör formen och bidrar till det estetiska uttrycket. Inspiration har jag hämtat från vävens olika delmoment.

Hanna Andersson

The Myth About the Dark and Forgotten Age X is a history that plays out in an unknown time long ago in a fictional world where the Jester species lives. A species that lives on bacterial form X, which they inhale through their tube-shaped noses. This negatively affects the species when X develops into an anti-depressant. Corruption, starvation, and illness arise in the world. A war breaks out and the species desperately tries to find a new way to live. Loopholes appear in the world, and a new world becomes known. Underground in the new parallel world lives the Wormbody species; they live in passages, tunnels, and hollowed-out holes. X is created in organic machines.

The myth about the dark and forgotten age X är en historia som utspelar sig i en okänd tid för länge sedan i en fiktiv värld. Där arten Jester lever. En art som lever på bakterieform X som de inandas genom sin tubformade näsa. Detta påverkar arten till det negativa när X börjar utvecklas till ett antidepressivt medel. I världen uppstår det korruption, svält och sjukdom. Ett krig utspelar sig och desperat försöker arten hitta ett nytt sätt att leva på. I världen uppstår kryphål och en ny värld blir känd. Där i underjorden i den nya parallella världen lever arten Wormbody. De bor i passager, tunnlar och urgröpta hål. I organiska maskiner skapas X.

Mikael Årsjö

In the process of beginning my Master’s project, I looked at historical case studies and examples of jewellery from different time periods. Finding that the aspect of illusion has been ever present in jewellery, and still is, I wanted to highlight the correlation between material choice and illusion in jewellery.

By predominantly using the material aluminum and referencing the historical technique of chainmailling, I have made a series of jewellery that aims to highlight the desire we have to protect ourselves.
I believe that although the reason for wearing protective jewellery today differs from the historical past, our appreciation of the thought of wearing something that truly offers protection, remains.
My work aims to show jewellery which gives an illusion that if worn, it could truly offer protection.

Under processen att påbörja mitt masterprojekt tittade jag på historiska fallstudier och exempel på smycken från olika tidsperioder. Jag upptäckte att aspekten illusion alltid har varit närvarande inom smyckekonsten och är det fortfarande, så jag ville belysa sambandet mellan materialval och illusioner inom smyckekonsten.

Genom att huvudsakligen använda materialet aluminium och med hänvisning till den historiska ringbrynjetekniken har jag skapat en serie smycken med målet att belysa vår önskan om att skydda oss själva.
Även om jag tror att skälet till att bära skyddande smycken idag skiljer sig från vårt historiska förflutna tror jag tanken och uppskattningen kvarstår av att bära något som verkligen erbjuder skydd.
Mitt verk syftar till att visa smycken som ger illusionen av att de verkligen skulle vara skyddande om de bärs.

Martin Leterius

I’m interested in darkness in its psychological and visual meaning, how darkness creates feer and strong feelings. I mostly work with photography, but also with set-up and sound. I imagine that art can be used in a sublime manner, for those who practice and those who observe to meet their shadows, in the way that Carl Jung meant it.

I see an analogy between the darkness in my pictures and the darkness within a person, the fear within her she does not want to confront. This also entails an interest in what exists in the dark –  monsters and ghosts in film, in culture, or in human fantasy. The cryptic, that which lies beyond, the occult things we can’t understand, the hidden things – these recur often in my art. I’m also interested in roles, for example the role of the good or the evil, or the authoritarian or the subordinate, and everything in between.

Jag är intresserad av mörker i psykologisk och visuell mening, hur mörker skapar rädsla och starka känslor. Jag jobbar mestadels med fotografi men även med installationer och ljud. Tänker mig att konsten kan användas sublimerande, för utövare och betraktare att möta sin skugga, så som den kände psykologen Carl Gustav Jung menade med att möta sin skugga.
Ser en analogi mellan det visuella mörkret i mina bilder och mörkret inom människan och rädslan inom henne som hon inte vill möta. Detta medför också ett intresse för det som existerar i mörkret, monster och spöken på film, i kulturen eller i människans fantasi. Det hemliga, det som ligger bortom eller de ockulta sakerna som vi inte kan förstå, det som gömmer sig – sådant återkommer ofta i min konst.
Är också intresserad av roller, t. ex. rollen av den onda eller den goda eller den auktoritära eller underordnade och allt där i mellan.

Minnen, vad man minns, och varför man minns just det man minns, är också något som jag utforskar.